Версия за печат

BG-Лясковец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА, ул. Трети март № 1, За: Мария Маринова, България 5140, Лясковец, Тел.: 0894 621164, E-mail: mig_zaedno@abv.bg

Място/места за контакт: офис на МИГ Лясковец - Стражица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mig-zaedno.eu.

Адрес на профила на купувача: www.mig-zaedno.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка се състои в осигуряването на публичност и информационни дейности за прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на МИГ Лясковец - Стражица, по обособени позиции: Обособена позиция І „Рекламни материали, вкл. отпечатване на месечен бюлетин, рекламни тениски с логото на МИГ”; Обособена позиция ІІ „Книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти”; Обособена позиция ІІІ „Изработка и разпространение на информационен клип”. Участниците могат до подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 22100000, 79341000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Печатни книги, брошури и диплянки
Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Позиция І „Рекламни материали, вкл. отпечатване на месечен бюлетин, рекламни тениски с логото на МИГ” : Подготовка и отпечатване на месечни бюлетини (6 тиража по 200 бр. или общо 1200 бр.) ; рекламни тениски с логото на МИГ (200 бр.) Позиция ІІ „Книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на СМР, информация и снимки на спечелилите проекти” - 1000 бр. книжки; Обособена позиция III „Изработка и разпространение на информационен клип” – (клип с минимална продължителност 7.5 мин.)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

13000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Лясковец, обл.Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участници могат да бъдат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от възложителя в настоящите указания за участие. 2.Участниците трябва да притежават професионална компетентност и опит за извършване на доставките и дейностите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. 3. Изпълнителят е длъжен да спази изискванията на възложителя, към одобрената документация за участие в "публична покана" за възлагане на обществена поръчка, договора за изпълнение на поръчката, както и действащите нормативни изисквания за този вид дейност. 4. Изисквания към изпълнението - Всички изработвани и доставяни артикули и информационни материали трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Приложение № 8 към чл. 52 „Изисквания за публичност на дейността и източниците на финансиране по ос 4 "ЛИДЕР", т. А. „По дейността на МИГ” от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането се извършва въз оснва на получената от всеки участник комплексна оценка (КО). Комплексната оценка (КО) се получава като сбор от оценката на отделните показатели по посочената формула КО = С х 20% + В х 10% + Ц х 70%. При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 1. Срок за изработка и доставка на рекламните и информационни материали (С) - максималната оценка е 100 точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка – 20%. „Срок за изработка и доставка на рекламните и информационни материали” представлява предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от датата, следваща датата на получаване на заявка, подадена от страна на възложителя, до момента на предаване на изготвените рекламни и информационни материали на мястото за изпълнение на поръчката.Срокът за изработка и доставка на рекламните и информационни материали се оферира от участника за всяка обособена позиция, като се изчислява по следния начин: С = (Сmin/Сi) х 100 където: Сmin – минималният предложен срок за изработка и доставка на рекламните и информационни материали в календарни дни, в офертите на участниците по съответната обособена позиция; Сi - предложен срок за изработка и доставка на рекламните и информационни материали в оценяваната оферта по обособената позиция. 2. Време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали (В) - максималната оценка е 100 точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка – 10%.Под „Време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали (В)” се разбира предложеният от участника срок, посочен в астрономически часове, включващ времето от момента на получаване на писмено уведомление от изпълнителя за установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и чрез доставянето на материали без грешки и подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите. Предложеното от участника време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали, е общовалидно за всеки един от артикулите и информационните материали, като следва да бъде спазвано при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка. Времето за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали се оферира за всяка обособена позиция, като се изчислява по следния начин: В = (Вmin/Вi) x 100, където: Вmin – минималното предложено време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали в астрономически часове, в офертите на участниците по съответната обособена позиция; Вi – предложеното време за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени рекламни и информационни материали в оценяваната оферта по обособената позиция. Предлагана цена (Ц) - максималната оценка е 100 точки, с тегловен коефициент в комплексната оценка – 70%. Предлаганата от всеки участник цена за изработка и доставка на рекламните и информационни материали по съответната обособена позиция трябва да включва всички разходи за качественото изпълнение на предмета на поръчката съобразно изискванията на възложителя в описания вид и обем, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, командировъчни, транспорт, доставка и други подобни, вкл. и непредвидените разходи, както и печалбата на изпълнителя. Предлаганата цена се оферира за всяка обособена позиция, като се изчислява по следния начин: Ц = (Цmin / Цi) x 100, където Цmin - минималната предлагана цена в офертите на участниците по обособената позиция; Цi – предлаганата цена в оценяваната оферта по обособената позиция.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато Участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 3.Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – заверено от участника копие или декларация в свободен текст, че участникът не е регистриран по ЗДДС; 4.Представяне на участника - по образец, приложен в документацията (Образец № 1); 5.Техническо предложение - по образец, приложен в документацията (Образец № 2.1., Образец № 2.2. и/или Образец № 2.3. за всяка от обособените позиции, за които се участва); 6. Ценово предложение - по образец, приложен в документацията (Образец № 3.1., Образец № 3.2. и/или Образец № 3.3., за всяка от обособените позиции); 7. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 4); 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане условията в проекта на договора (Образец № 5); 9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6); 10. Декларация от членовете на обединението / консорциума (Образец № 7); 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнители (Образец № 9); 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 10); 13. Декларация за липса на обстоятелства съгласно Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 12); 14. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 106, ал. 1, чл. 107 и чл. 109, ал. 1, б. „а” и „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 966 / 2012 г. на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 13); 15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 14); 16. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Образец № 15); 17. Документи, доказващи техническите възможности, квалификацията и опит на участниците:17.1 Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка (Образец № 8). Списъкът по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:- доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.Минимално Изискване: Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга с предмет, еднакъв или сходен с предмета на настоящата поръчка. 18. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 11); 19. Други документи по преценка на участника.Срок на валидност на офертите: 60 (шестдесет) календарни дни и започва да тече от деня, следващ деня на крайния срок за получаване на оферти. Съдържанието на офертата, включващо необходимите и изискуемите документи, се представя в запечатан непрозрачен плик. Отварянето е публично и ще се извърши на: 02.04.2015 от10:00 часа в офиса на МИГ „Лясковец - Стражица".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2015