Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на правосъдието, ул. Славянска № 1, За: Диляна Игнатова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9237366, E-mail: d_yordanova@justice.government.bg, Факс: 02 9813445

Място/места за контакт: Диляна Игнатова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.justice.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.mjs.bg/ba891d1b701a7bf45fbc165e6bd92e92.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ И ДРУГА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОЕКТ NFM-BG14-3“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213000, 30100000

Описание:

Персонални компютри
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните дейности са описани в Техническата спецификация за изпълнение на доставката – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8146 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. Славянска № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника – свободен текст. 2.Техническо предложение - по образец. 3.Да се посочи единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; 4.Административни сведения за участника - по образец. 5.Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие). 6.Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. а-д и ал. 5 от ЗОП – по образец. 7.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда подизпълнители - по образец. 8.Предлаганата техника трябва да е нова и неупотребявана, да отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация. Съответствието на предлаганото оборудване, с горните изисквания, се удостоверява от участниците с декларация в техническото предложение. 9.Участниците в поръчката трябва да притежават или да има сключен договор със сервиз за обезпечаване на гаранционната отговорност на предложената техника (удостоверява се със документ, че доставчикът притежава или има сключен договор със сервиз). 10.Участниците трябва да притежават внедрена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2008 – удостоверява се с оригинал или заверено с „вярно с оригинала“ копие от сертификата). 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки; 12.Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 13.Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки; 14. Декларация от участника за срока на изпълнение на поръчката – в техническото предложение по образец. 15.Декларация от участника за срока на валидност на офертата – в техническото предложение по образец. 16.Ценово предложение - по образец. Продължава в раздел допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата за участие в поръчката трябва да бъде изготвена съгласно образеца и изискванията на Възложителя в документацията. Офертата трябва да съдържа дата, подпис на оторизираното лице и печат на фирмата/организацията, представяща офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените условия. Към офертата следва да са приложени всички изискуеми от Възложителя документи. Участникът има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти в офертата. Лице (физическо или юридическо), което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са: • Заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат на участника, или, при участние на обединения – на който и да е от членовете на обединението. Когато участникът е физическо лице не е необходимо поставянето на печат. • Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език или в превод на български език. • Ако в предложението са включени документи, референции, сертификати или други документи на чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език. Офертата и приложенията към нея се представят в общ запечатан, непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него – с нотариално заверено пълномощно - представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба всеки работен ден до крайния срок за получаване на оферти, oт 9:00 до 17:30 часа. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Публичната покана, образците на документи и техническото задание са публикувани на следния електронен адрес: http://profile.mjs.bg/ba891d1b701a7bf45fbc165e6bd92e92 При постъпване на въпроси по документацията от заинтересовани лица, отговорите на същите ще бъдат публикувани в сайта на МП на горепосоченият електронен адрес.Отварянето на офертите ще се извърши на 26.03.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Министерството на правосъдието, гр. София, ул. "Славянска" № 1. Съгласно чл. 101г, ал. 3, вр. чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на Министерство на правосъдието-http://profile.mjs.bg/ba891d1b701a7bf45fbc165e6bd92e92 Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците са в писмен вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: а) лично – срещу подпис; б) по пощата или чрез куриерска служба - с препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от участника адрес, съответно – на адреса на Висшия съдебен съвет; в) по факс; г) по eлектронна поща; д) чрез комбинация от тези средства.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015