BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ МИХАИЛ ЛЪКАТНИК, ж.к Славейков, За: Кремена Димитрова и Недялка Господинова, България 8010, Бургас, Тел.: 056 588800, E-mail: lakatnik@lakatnik.org

Място/места за контакт: Канцелария

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lakatnik.org.

Адрес на профила на купувача: www.lakatnik.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 година за нуждите на НБУ ”Михаил Лъкатник” - гр. Бургас, по обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22112000

Описание:

Училищни учебници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: учебници и учебни помагала на издателство „Просвета-София” АД - от І до ІV клас Обособена позиция 2: учебници и учебни помагала на издателство „Анубис-Булвест” ООД - от І до ІV клас Обособена позиция 3: учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника" ООД от II до IV клас Обособена позиция 4: учебници и учебни помагала на издателство „Даниела Убенова - Даниела Биланска” ЕТ - за І клас Обособена позиция 5: учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н. ПРО” ООД - от ІІ до ІV клас Обособена позиция 6: учебници и учебни помагала на издателство СД „ВТ - КОМС - изд.Слово” - за ПППД

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28091 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

НБУ "Михаил Лъкатник"

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Кандидатът е длъжен да извърши доставката на учебници и учебни помагала до седалището и адреса на управлене на училището по съответната обособена/и позиция/и. Разходите по транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото на доставката са за сметка на изпълнителя. Участниците трябва да посочат единична и обща цена за предмета на обществената поръчка по обособената позиция с включено ДДС и транспорт. Изпълнителят представя фактура за извършените доставки. Разплащането се извършва в лева по банков път до 15 (петнадесет) работни дни от датата на представяне на фактурата от бюджета.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Срок за валидност на предложенията - 90 дни. 1. Офертите да се представят в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надписи относно подателя и предмета на обществената поръчка, включително обособената позиция. Всяка оферта трябва да съдържа следните документи: 1.1. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, или копие от документ за самоличност; 1.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП - по образец (Приложение №3 и Приложение №4); 1.3. Бланка на договор; 1.4. Оферта на участника, съдържаща предложение с обща цена за изпълнение на предмета на поръчката по съответната обособена позиция. Офертата следва да е изготвена в съответствие с посочените от участника единични и общи цени по бланките на заявките. 2. При сключване на договор, определеният за изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП. 3. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции посочени в съдебната регистрация и/или ЕИК или упълномощени лица. Във втория случай, упълномощаването се доказва с представено нотариално заверено пълномощно. 4. Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. 5. Одобрявам Документацията за участие в процедурата – от Приложение №1 до Приложение № 6 6. Срок за осъществяване на поръчката от 01.06.2015 г. до 28.08.2015 г. 7. Място на изпълнение на поръчката: НБУ „Михаил Лъкатник” - гр. Бургас. 8. Критерий за избор на изпълнител: най-ниска предлагана цена. 9. Документи се приемат от 18.03.2015 г. до 25.03.2015 г., вкл. Офертите се отварят и разглеждат на 26.03.2015 г. от комисия, назначена със заповед на директора на НБУ „Михаил Лъкатник”- гр. Бургас. 10. На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП офертите да се съберат чрез публична покана, публикувана на Портала за обществени поръчки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация можете да изтеглите от сайта www.lakatnik.org в меню "АКТУАЛНО" -> "ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ" . Там са всичките необходими документи за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2015