Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. Девети септември №1, За: инж. Марияна Петрова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68225, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе, гр. Етропол, пл. Девети септември №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на строително–монтажни работи по проект: "Разширяване на нов гробищен парк – етап IБ /квартал 14/ и етап IВ /квартал 12/“ - трета категория строеж /чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „Е“ от ЗУТ/, съгласно Разрешение за строеж № 41/14.08.2014г. на гл. архитект на Община Етрополе.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидените видове работи за изпълнение, включени в обхвата на всяка една дейност са посочени в Техническото задание – Приложение №1, неразделна част от настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

220000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят Копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ. За доказване на изпълнението на това изискване, участникът представя копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ. ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ 1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице горните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2 Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират; 3. Доказателства за изпълнение на изисквания към участника, съгласно „ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите съгласно „ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“, и ал. 5 от ЗОП – единна декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП ; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2; 6. Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; 7. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП. 9. Декларация за запознаване със строителната площадка и условията за изпълнение на поръчката(в свободен текст), при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка. 10. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (в свободен текст). 11. Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест. 1. Срок за изпълнение на СМР - 25 % 2. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строителномонтажни работи - 25% 3. Цена на СМР - 50% Оценката на офертата на всеки участник е комплексна. Тя е сума от оценките на офертата на даден участник в публичната покана по отделните показатели: К=К1+К2+К3, където: К1=Т1 х 0.25 - оценката на предложението на участника по показател 1 К2 = Т2 х 0.25 - оценката на предложението на участника по показател 2 К3= Т3 х 0.50 - оценката на предложението на участника по показател 3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, могат да се получат на: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015