Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Стоянка Младенова 02 91451977, Стефан Кръстанов 02 91451266, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451977, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: София, пл. Княз Александър I № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_03_BG.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Подновяване на абонамент за поддръжка и доставка на допълнителни лицензи за продукти от фирмата Symantec, и осигуряване на помощ при възникване на кризи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48761000

Описание:

Антивирусни софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка на съществуващите лицензи: SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 - 800 бр., SYMC GHOST SOLUTION SUITE 2.5 - 10 бр., доставяне на нови лицензи, които включват самия лиценз и едногодишна поддръжка по програма „REWARDS“ за продукта „Symantec Protection Suite Enterprise Edition“ версия 4.0 - 100 бр., и осигуряване на помощ при възникване на кризи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 DKK

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците в поръчката да имат налично доказателство за статута най-малко „Symantec Silver Partner“. 2. Участниците да представят минимум 2 броя сертификати за издържани технически изпити за антивирусни продукти на Symantec.-

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2015 15:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които представят участниците в офертата си: 1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ) не е подписана от представляващия участника; 2. Единен идентификационен код (ЕИК) или извлечение от Търговския регистър; За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен; 3. Представяне, съгласно образеца на възложителя; 4. Предлагана цена, съгласно образеца на възложителя; 5. Оторизационно писмо, издадено от официалния дистрибутор на Symantec на територията на България на името на участника; 6. Сертификати за издържани технически изпити за антивирусни продукти на Symantec, на поне един от служителителите на участника. 7. Техническо предложение, което да съдържа описание на услугите „помощ при възникване на кризи - до 10 инцидента“, както и декларация за наличността на свои специалисти в режим 24x7 за тези услуги. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ, "Оферта за подновяване на абонамент за поддръжка и доставка на допълнителни лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2015-INV_03_BG. Заседанието на комисията е открито и ще се проведе на 25.03.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/ите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Забележка: БНБ е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2015