BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Окръжен съд, ул.Симеон велики № 31, За: Йорданка Караджова, България 7500, Силистра, Тел.: 086 816640, E-mail: sos_silistra@abv.bg, Факс: 086 816602

Място/места за контакт: Съдебна палата,ет.ІІІ,каб.7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.legalregion-ss.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.legalregion-ss.com/Профил%20на%20купувача.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на оператор за отпечатване и доставяне на ваучери за храна за календарната 2015 година на съдии и съдебни служители, работещи в Окръжен съд гр.Силистра.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

5000 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдебна палата гр.Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отпечатването на ваучерите за храна може да се извършва само от Оператор, който притежава валидно разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна при спазване изискванията на чл.22 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите. Операторът към датата на процедурата да бъде действащ Оператор и да разполага с номинална стойност на ваучерите за храна за обезпечаване изпълнението на поръчката. Предоставените ваучери следва да бъдат в срок на валидност. Кандидатите за изпълнители на поръчката, в определения от възложителя срок, следва да представят оферта съгласно изискванията на възложителя, съдържаща следните документи: Попълнен образец на оферта; Административни сведения за участника, съгласно образец; Валидно разрешение от министъра на финансите за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна съгласно условията и реда на чл.5 от Наредба № 7 от 09.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите - заверено от участника копие; Декларация за наличие или липса на подизпълнител и декларация от подизпълнителите, при наличие на такива; Декларации от участниците и подизпълнителите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; Техническо предложение, което следва да съдържа информация относно броя и наименованията на търговските обекти в град Силистра, приемащи ваучери, отпечатани от участника. На Възложителя следва да се предоставят списъци с търговските обекти, съдържащи точен адрес на местонахождението им; В техническото предложение не следва да се посочват цени; Образец на предложените ваучери за храна; Писмена декларация от участника, че разполага с необходимата квота до края на 2015 г. за отпечатване на количествата ваучери за храна; Ценово предложение и попълнен образец на проект на договор, поставени в отделно запечатан плик с надпис ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: http://www.legalregion-ss.com/Профил%20на%20купувача.aspx

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2015