Версия за печат

BG-Асеновград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград ЕООД, ул. Александър Стамболийски № 28, За: Трифон Кумчев - юрист, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20456; 0331 20440, E-mail: mbal_asenovgrad@abv.bg, Факс: 0331 27146

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.mbal-asenovgrad.com/admin/?q=porachka/editstep&porachkaid=222.

Адрес на профила на купувача: www.mbal-asenovgrad.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на пране, сушене, гладене и ароматизиране на болнично операционно и постелъчно бельо, болнични чаршафи и работно облекло за нуждите на „МБАЛ-Асеновград ЕООД;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Юрганска торба - 5000 бр., 2. Чаршафи - 20000 бр., 3. Калъфки за въглавници - 15000 бр., 4. Хавлия - 2000 бр., 5. Одеяла - 3000 бр., 6. Нощница - 3000 лв., 7. Пижама - 1000 бр., 8. Пелени, ританки, ризки - 5000 бр., 9. Операционен чаршаф - 1000 бр., 10. Операционна манта - 1500 бр., 11. Компреси - 10000 бр., 12. Тампон -микулич - 2000 бр., 13. Туника - 3000 бр., 14. Пантолон - 2000 бр. 15. Перде, покривки - 500 бр., 16. Чували - 1000 бр., 17. Халат - 300 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Асеновград

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят оферта в запечатан непрозрачен плик. Офертата следва да съдържа следните данни: 1. Данни за лицето, което прави предложението - лицата следва да изпишат ЕИК, за да може да бъде извършена проверка за правния им статут в Търговски регистър. Ако лицата не са регистрирани в Търговски регистър на Република България, следва да представят валиден документ за правния си статут. 2. Получаването, обработката и предаване на бельото и раб. облекло ще се извършва по график. Бельото няма да смесва с това на други лица. Изпълнителят ще транспортира със свой транспорт дрехите и бельото на възложителя. 3. Участникът трябва да представи ценово предложение, като цената следва да бъде обявено за бройка постелъчно бельо и работно облекло, в български левa, без ДДС. Ще се сравняват единични цени за бройка . 4. Участникът следва да обяви срок на валидност за офертата си . При това обаче на участниците следва да е ясно, че срокът на валидност е срок, в който предложението им / оферта / е валидно предложение за сключване на договора. Цената, за която се сключва договора, е валидна за целия период на договора . 5. Удостоверение за вписване на обекта, където ще се извършва изпирането в Регистъра на обектите с обществено предназначение, съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето издадено от РИОКОЗ. Услугата да се извършва от пералня, която е сертифицирана по ISO 9001:2008 за пране и гладене. Изпълнителят да разполага с автомобили за транспортиране на инвентара.При извършване на услугата да се спазват изискванията на Наредба № 37 за хигиените изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални. 5. Срок на договора - 1/една/ година.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ведно с придружаващите документи да се представят в непрозрачен плик в деловодството на МБАЛ - Асеновград. На плика да бъде посочен адрес и телефон за кореспонденция. На пликовете се поставя входящ № и дата при получаване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2015