BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на болнични легла, болнични шкафчета и матраци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33192120, 33192000

Описание:

Болнични легла
Медицинска мебел


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествено-техническа спецификация обявена на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предложенията на участниците да отговарят на техническите параметри на изделията посочени в Техническата спецификация на адрес: http://www.mbalmontana.com/page/show/60

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - цена - 60точки К2 - гаранционенсрок (не по-малко от 12 месеца) - 20точки К3 - срок доставка (не повече от 5раб.дни) - 20точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

*Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП като съдържат: заявление с данни на оферента и предложения, съгласно показателите за оценка. Техническото предложение да съдържа пълно описание на техническите показатели на предлаганите изделия. При изготвянето на ценовата оферта участникът следва да се съобрази със всички разходи свързани с изпълнението на поръчката. Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнението на поръчката представлява крайна цена, с ДДС и включени всички разходи до краен получател - МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД - гр.Монтана. *Отварянето на подадените оферти ще бъде на 17.03.2015г., 13:00 часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана ул. „Сирма войвода” №4. *Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП. *При неуредени в настоящата покана въпроси се прилагат разпоредбите на глава 8а от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/03/2015