Версия за печат

BG-Никопол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие - Териториално поделение - Държавно горско стопанство Никопол, ул.Васил Левски №27, За: инж. Светослав Ганчев, Република България 5940, Никопол, Тел.: 06541 2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541 3034

Място/места за контакт: гр.Никопол ул.Васил Левски №27

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150226mHKB4600615.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на СЗДП-ТП- Държавно горско стопанство Никопол

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79110000

Описание:

Юридически консултации и представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Описание на адвокатските услуги: 1. текущо правно обслужване по въпроси от областите на търговско, трудово, осигурително, данъчно, административно, административно-наказателно право; 2. консултиране, подготовка и окомплектоване на документи за откриване на процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; 3. участие в комисия за провежданите процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ; 4. участие в срещи и преговори, за предоставяне при необходимост на устни правни консултации; 5. изготвяне на анализи и становища по правни въпроси; процесуално представителство пред всички съдебни инстанции, както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална юрисдикция

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на Държавно горско стопанство Никопол, гр.Никопол ул."Васил Левски " №27

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи: кандидатите е необходимо да представят следните документи: 1. Документ, издаден от Адвокатска колегия за продължителността на адвокатския стаж. 2. Копия от адвокатската карта със стикер за 2015г. 3. Препоръки или референции издадена от ДГС/ДЛС . 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, ал.2, т.2 и ал.5, т.1 от ЗОП – Приложение №1 5. Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и ал.5, т.2 от ЗОП – Приложение №2; 6. Декларация по чл.58, ал.1 от ЗОП – Приложение №3; 7. Декларации по чл.56, ал.1, т.8 и ал.2 и по чл.55, ал.5 от ЗОП– Приложения №4 и №4А; 8. Оферта по образец- Приложение №5 с крайна цена за обслужване; 9. Подписан и подпечатан проект на договор без нанесени цени в него- Приложение №6;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Цена - 80 точки 2. Търговска репутация - 20 точки - Представил препоръка от ДГС /ДЛС на територията на СЗДП – 20 т.; - Предоставил препоръка от ДГС/ДЛС извън територията на СЗДП- 0 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация относно поръчката може да се получи в деловодството на СЗДП ТП- Държавно горско стопанство Никопол ул."Васил Левски" №27 или на сайта на СЗДП http://www.szdp.bg и профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/03/2015