Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр. Попово към СИДП ДП гр. Шумен, бул. Михаил Маджаров № 68, За: Ралица Тодорова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=146.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на ежемесечна профилактика, поддръжка и ремонт на персонални компютри, периферни компютърни устройства и друга налична офис техника, собственост на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово за 2015г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите за извършване услуги са посочени в утвърдената техническата спецификация , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА . Участниците трябва ежемесечно да извършват сервизно обслужване в пълен обем, съгласно предписанията на производителя на съответната марка офис техника от посочената в т. 1 от Техническа спецификация.Услугите, предмет на настоящата публична покана се извършват ежемесечно по предложена месечна абонаментна такса от участниците, в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс, а именно не повече от 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без вкл. ДДС, представляваща общата стойност за всички месечни абонаментни такси за целия период на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул.Михаил Маджаров № 68.

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на услугите предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл. Търговище, бул.Михаил Маджаров № 68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като срок за получаване на офертите и на сайта на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес :http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА; 2.Условия и начин на плащане:Заплащането на услугите ще се извършва въз основа на предложена месечна абонаментна такса от участниците, в рамките на предвидения от Възложителя финансов ресурс, а именно не повече от 3 000,00 лв. (три хиляди лева) без вкл. ДДС, представляваща общата стойност за всички месечни абонаментни такси за целия период на договора. Плащанията ще се извършват по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършени услуги за конкретния месец и представена фактура от страна на Изпълнителя от стопанската дейност на Възложителя. 3. Критерии за оценка на офертите- предложена месечна абонаментна такса в лева без вкл. ДДС за извършване на услугите.Предложената месечна абонаментна такса в лева без вкл.ДДС включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с изпълнението на услугите, като същата не подлежи на завишаване през периода на изпълнение на договора. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище,бул. Михаим Маджаров № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като срок за получаване на офертите. 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101 в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението( Представяне на участника-образец); 5.2.Техническо предложение-образец; 5.3. Ценово предложение- образец; 5.4. Декларация за приемане условията на проект на договор- образец; 5.5.Срок на валидност на офертата. 6.Сключване на договор: Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключване на договор, класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договор;- не представи някои от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора- от датата на сключване до 31.12.2015г. вкл. 8.Срок на валидност на предложението- 90(деведесет ) дни от крайния срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА. Получените оферти ще се разглеждат на 10.03.2015г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП ДЛС Черни Лом гр. Попово, с адрес: гр. Попово, обл. Търговище, бул. Михаил Маджаров № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/03/2015