BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Борислав Борисов, България 3400, Монтана, Тел.: 096 300341, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника - 110125 броя, която е с различна търговска марка, монтирана на сградите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно сервизно обслужване на климатична техника (110125 броя) за период от една година

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

* Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническа спецификация публикувана на официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 I. Изисквания към участниците : Участниците следва да докажат технически възможности за изпълнение на поръчката като представят: 1. Декларация - списък на персонала с който разполага участника, които ще извършват сервизната дейност. Минимално изискване - да разполагат с екип от най-малко 3 (три) лица персонал. 2.2. Декларация - списък за изпълнени поръчки за абонаментно обслужване на климатични системи/инсталации, изпълнени през последните три години - включително стойностите, датите (на сключване и изпълнение) и възложителите. Минимални изисквания : - изпълнени най-малко 3 (три) поръчки за абонаментно обслужване на климатични системи/инсталации. II. Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Срок на реакция - 60 минути, считано от получаване на сигнал за повреда. 2. Картотека на климатичната техника - до 30 дни след сключване на договор. 3. Доставка на части - 2 работни дни. 4. Финансов ресурс - до 350лв с ДДС - месечна цена. Участниците представят декларация за срок на реакция, време за изготвяне на картотека на климатичната техника, срок за доставка на части. III. Не се допускат до разглеждане и съответно се отстраняват предложения, при които ; 1. Участниците не отговарят на изискванията посочени в т.I. 2. Участниците предлагат изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т.II. 3. Финансовото предложение за месечна цена е над обявения финансов ресурс.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/03/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП, като съдържат: -Заявление с данни на оферента (образец 1); -Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (образец 2); -Техническo предложение; -Ценова оферта . * На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 са публикувани техническа спецификация (Приложение №1), образците за попълване (Образец №1 и №2) и проект на договор (Приложение №2) към настоящата обществена поръчка. * Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на услугата е месечна сума за абонаментно обслужване на 110 до 125 климатика и включва всички разходи по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на климатичната техника, без стойността на резервните части. - условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в лева, въз основа на данъчна фактура, - начин на плащане – до 60 дни, в български лева. * Отваряне на представените оферти : 09.03.2015г., 13:00часа, на адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015