BG-с. Венец

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП ДЛС ПАЛАМАРА към СИДП ДП Шумен, с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий 17, За: адв. Дилян Нанев, България 9751, с. Венец, Тел.: 05343 2049, E-mail: dls.palamara@dpshumen.bg, Факс: 05343 2047

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlspalamara.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dlspalamara.dpshumen.bg/zop-5-2015-zastrqahovki/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2015 година (при еднократно заплащане) на служителите в ТП ДЛС „Паламара“, по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, съгласно приложен списък; Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516500, 66512100, 66512200, 66516400, 66511000

Описание:

Застраховка "Професионална отговорност"
Застраховка "Злополука"
Застраховка "Заболяване"
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Животозастраховане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен, ул. Кирил и Методий 17

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Процедура за избор на изпълнител, чрез публична покана по реда на гл. 8а, чл. 101а от ЗОП с обект – услуга, и с предмет на изпълнение: „Задължително застраховане за 2015 година (при еднократно заплащане) на служителите в ТП ДЛС „Паламара“ по обособени позиции, както следва: Позиция №1: Застраховка „Живот и злополука“ съгласно чл. 192 от Закона за горите; Позиция №2: Застраховкa по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Tрудова злополука” при заявени бройки правоимащи служители, съгласно приложен списък; Позиция №3: Застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на оръжие“, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗОБВВПИ“. 2. Кандидатите са задължени да подготвят своите оферти, съгласно спецификацията на възложителя, както и да представят ценови предложения в размер не по-висок от одобрения максимален финансов ресурс за съответния вид застраховка (позиция). 3. Броят на застрахованите служители, максималният финансов ресурс и срокът на действие на съответната застраховка са съгласно спецификацията за всяка една от обособените позиции – неразделна част от документацията за участие. 4. Възложителят си запазва правото в рамките на срока и стойността на договора да възлага на изпълнителя сключване на допълнителни застрахователни полици за застраховки на новопостъпили служители. При заявка за сключване на нова застраховка размерът на застрахователната премия ще бъде определян, съгласно предложените цени в ценовата оферта и отчитането ще става с единична застрахователна полица. 4.1. Преди сключване на договора за застраховане с кандидатите определени за изпълнители, ТП ДЛС „Паламара“, ще предостави поименен списък на подлежащите на застраховане служители. 4.2. С оглед на конфиденциалността на предоставяната информация за БРЗ на всеки един от правоимащите служители при ТП ДЛС „Паламара“ и при съобразяване с правото на същите за защита на личните им данни, Възложителят ще предостави индивидуално на всеки един от кандидатите, списък с данните за БРЗ на всеки един служител, подлежащ на застраховка, при следните условия: - след представяне на писмено искане от кандидата; - след попълване и представяне на Декларация № 1 А (по образец) за неразпространение на горепосочените данни (същата е достъпна на интернет страницата на „Североизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Шумен, op.dpshumen.bg, (“Профил на купувача”). 5. Критерий за оценка на предложенията – най-ниска предложена цена, за всяка от обособената позиция (вид застраховка). Класирането на офертите се извършва за всяка позиция (вид застраховка отделно) и се определя за съответната позиция изпълнител. 6. Квалификационни изисквания към изпълнителите – Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения, които притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и лиценз за съответния вид застраховка, издадена от компетентен орган. Копия от документите удостоверяващи горните обстоятелства се представят заедно с останалите изискуеми документи; 7. Ограничения при допускане на кандидатите: - от участие в процедурата се отстраняват кандидати за които се установи, че не отговарят на условията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; - от участие в процедурата се отстраняват кандидати, които не предоставят валиден лиценз за извършване на застрахователната дейност – за всяка обособена позиция поотделно, издаден от съответния компетентен орган, валиден към момента на подаване на офертата. - от участие в процедурата се отстраняват кандидати, които при изготвянето на офертите не са изпълнили обявените от възложителя условия. 8. Начин на финансиране – Плащанията ще се извършат по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 30 (тридесет) дни след извършване на застраховките и представяне на застрахователните полици. 9. Срок на валидност на предложението, за съответната позиция – 90 дни от крайният срок за депозиране на оферти. 10. Офертите могат да се подава

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/02/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Класиране на кандидатите. Крайното класиране на кандидатите се извършва на основание на предложената от същите ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИТЕ – В ЛЕВА, БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС. На първо място се касира кандидатът предложил НАЙ-НИСКА ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА по позиция Източник на финансиране - бюджета на СИДП ДП - Шумен Дата на отваряне на офертите 04.03.2015г. от 10:00 в деловодството на административната сграда на ТП ДЛС "Паламара" в с.Венец, на ул. "Кирил и Методий" 17 Гаранция за участие не се внася. Гаранция за добро изпълнение е в размер на 3% от стойнпостта на услугата и се внася при подписване на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/02/2015