Версия за печат

BG-Плавдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД, бул. "Васил Априлов" №15А, За: Екатерина Манчева, Милена Билярова, България 4000, Плавдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: бул. "Васил Априлов" №15А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150220MUVf455940.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт на база І и база ІІ на „КОЦ - Пловдив” ЕООД"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

до изчерпване на заложената сума

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" №15А - БАЗА 1 и бул. "Александър Стамболийски" №2А - БАЗА 2 на "КОЦ-Пловдив"ЕООД

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4.2 Документ за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 4.3 Копие на валидна полица за застраховка професионална отговорност; 4.4 Удостоверение, че участникът е вписан в Централния професионален регистър към Камара на строителите в България за обекти трета категория. 4.5 Сертификати за качество, издадени от производител/дистрибутор, от които по безспорен начин се установява качеството и съответствието на предлаганите за влагане при строително-монтажните дейности строителни материали с Техническата спецификация. 4.6.Референции за добра репутация за извършени строително ремонтни дейности, обект на поръчката, за нуждите на лечебни заведения за болнична помощ през 2014 или 2013 г., надлежно издадени, подписани от законния представител на съответното лечебно заведение (в оригинал или във формата на заверени копия) - минимум три броя референции. 4.7.Списък на извършените СМР през последните 3 (три) години – 2012 г., 2013 г. и 2014 г., които са еднакви или сходни с предмета на поръчката. Предоставя се под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата. 4.8. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. /Приложение №2/ 4.9. Ценова оферта /Приложение №3/ 4.10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от Закона за обществените поръчки – /Приложение № 4/ 4.11. Декларация /свободен текст/, че е съгласен с клаузите на проекта на договор. 4.12.Декларация /свободен текст/ за срок на изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Обща предложена цена - 60т. К2 – срок за изпълнение на поръчката - 40 т. Методика за определяне на комплексната оценка (КО) К1 – Обща предложена цена - 60т. Този критерий се изчислява и по следната формула: К1 = (К1 минимум / К1 конкретна)* 60 К2 – срок за изпълнение на поръчката - 40 т. Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимум/ К2 конкретна)*40 Комплексна оценка: КО = К1 + К2 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/03/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 06.03.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2015