Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. България № 12, За: Маргарита Падарева; Иван Игнатов, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126; 0559 29147, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: извършване на ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат. Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР, като стойността не трябва да надвишава предвидените средства. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233161

Описание:

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове строителни и монтажни работи: Демонтаж настилка с тротоарни плочи; Тънък изкоп за подравняване - 10 см; Натоварване на транспорт на стр. отпадъци и почви; Превоз на стр. отпадъци и почви на 6 км; Насип с отсевки 10 см; Настилка с пресовани бетонови плочи 40/40/4 - на циментов разтвор 1:3; Настилка със стари гранитни павета 10/10/10 на пясък /паветата се доставят от възложителя/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а) Декларация съдържаща списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: - удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; *** Под строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или рехабилитация на настилки – тротоарни, площадкови или други на открито. б) списък на правоспособните технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството - по образец; в) удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено копие; чуждестранните участници трябва да представят документ за наличие на такова право или „еквивалентно” и/или декларация, че притежават такова право; Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката, без включен ДДС. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. Срок за изпълнение на поръчката: до 150 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/03/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи могат да бъдат получени в профила на купувача на следният интернет адрес: http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 09.03.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец; 2. Декларация съдържаща списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата – по образец; 3. Списък на правоспособните технически лица, включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството - по образец; 4. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено копие 5.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата. 6.Ценово предложение. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Ремонт на тротоарни настилки в гр. Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 10.03.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/03/2015