Версия за печат

BG-Върбица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица - гр. Върбица към Североизточно държавно предприятие ДП гр. Шумен, ул. Септемврийско въстание №133, За: Емил Димов, Р България 9870, Върбица, Тел.: 05391 2106, E-mail: dgs.varbitca@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Върбица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dgsvarbitca.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dgsvarbitca.dpshumen.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Поддръжка на офис оборудване по приложен опис собственост на ТП „ДГС Върбица” гр. Върбица до 31.12. 2014 година от сервиз на територията на град Върбица".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Извършване на поддръжка на офис оборудване по приложен опис собственост на ТП „ДГС Върбица” гр. Върбица за 2015 година от сервиз на територията на град Върбица, не повече от 1500 /хиляда и петстотин/ лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП "ДГС Върбица" гр. Върбица, ул. "Септемврийско въстание" №133

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Условия за изпълнение на поръчката: Отстраняване на повреди в срок до 8 часа от уведомяването. 2. Условия и начин на финансиране: 2.1. Плащанията ще се извършат по банков път и съгласно условията на договора, в срок до 15 /петнадесет/ дни след представена фактура, от страна на изпълнителя. 3. Отстраняването на участниците от процедурата: при изготвяне на офертата, ако не е изпълнил обявените от възложителя условия; 4. Необходими изисквания за техническа обезпеченост на поръчката 4.1. Кандидатът следва да притежава най-малко един собствен и/или нает обект- сервиз на терторията на гр. Върбица: ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидатът представя като доказателство за изпълнение на т. 5.1. съответните документи удостоверяващи изпълнението на условието за наличе на собствен сервиз на терторията на гр. Върбица (документ за собственост, договор за наем, и др.) 4.2. Необходим минимален брой работници – специалисти за извършване на УСЛУГАТА, обезпечаващи изпълнението на дейността. Кандидата представя доказателства за наличието на минимален брой работници – специалисти с придобита правоспособност не по-малко от - 2 (двама) служители 5. Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП "ДГС Върбица" - гр. Върбица, Обл. Шумен, ул. "Септемврийско въстание" №133 всеки работен ден от 9:00 часа до 16:00 часа, в срок до 05.03.2015 г. в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, върху който участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност E-mail. Върху плика се записва предмета на процедурата; 6. Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101 в от ЗОП: Данни за лицето, което прави предложението, предложение за изпълнение на изискванията по чл.101 б, ал. 1, т. З от ЗОП, ценово предложение, както и следните писмени доказателства: 6.1. Заверено копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице се представя заверено копие от документа за самоличност. 6.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец публикуван на сайта 6.3. Финансово предложение в съответствие с образеца, публикуван на сайта - Финансовото предложение не може да надхвърля посочената от възложителя прогнозна стойност в настоящата покана; 6.4. Декларация по реда на чл.47, ал.5 от ЗОП - по образец; и (чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП по образец 6.5. Срок на валидност на офертите - до сключване на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/03/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публично достъпна на сайта на "СИДП" ДП гр. Шумен, с адрес133,http://www.dgsvarbitca.dpshumen.bg - раздел "Профил на купувача" Разглеждането на документите от комисията ще се ивърши на 06.03.2015 г. от13.00часа в заседателна зала на административната сграда на ТП "ДГС Върбица", - гр.Върбица, ул."Септемврийско въстание"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/03/2015