Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС Черни Лом гр.Попово към СИДП ДП гр.Шумен, бул.Михаил Маджаров №68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС Черни Лом гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=138.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Периодична покупка чрез заплащане на хранителни продукти и напитки за осъществяване на обслужващи дейности при провеждането на организиран ловен туризъм от ТП Държавно ловно стопанство "Черни Лом”гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2015 година в четири обособени позиции"а именно: - Позиция № 1 – „Периодична покупка чрез заплащане на месо и месни продукти”; - Позиция № 2 – „Периодична покупка чрез заплащане на риба –прясна и други морски и речни продукти ” ; - Позиция № 3 „Периодична покупка чрез заплащане на мляко и млечни продукти, олио, зехтин и оцет, подправки – пакетирани, брашно и тестени изделия, варива, пресни плодове, пресни зеленчуци, подправки – пресни, замразени зеленчуци, консерви и полуфабрикати, ядки - печени/пържени, продукти за топли напитки и яйца” ; - Позиция № 4 – „Периодична покупка чрез заплащане на алкохолни и безалкохолни напитки”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 15900000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите хранителни продукти и напитки са посочени в техническата спецификация към документацията на публичната покана и същата е видна в раздел:" профила на купувача" на възложителя с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg. -Количество и стойност на всяка отделна покупка:- количеството на всяка отделна покупка се извършва единствено и само след възникнала необходимост от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена покупка и за един артикул),съгласно посочените условия в настоящата публичана и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;- няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна покупка(т.е. покупка може да бъде извършена и за минимална стойност); -Посочените артикули в утвърдената техническа спецификация са прогнозни и дават възможност на Възложителят да се възползва от тях при необходимост до посоченият прогнозен финансов ресурс, а именно не повече от 28 000,00 лв. ( двадесет и осем хиляди лева ) без вкл. ДДС за всички позиции и за всяка отделна позиция както следва: - Позиция № 1- до прогнозен финансов ресурс - 10 000,00 лв. (десет хиляди лева ) без вкл. ДДС; - Позиция № 2- до прогнозен финансов ресурс - 1 000,00 лв. (хиляда лева ) без вкл. ДДС; - Позиция № 3- до прогнозен финансов ресурс - 12 000,00 лв. (дванадесет хиляди лева ) без вкл. ДДС - Позиция № 4- до прогнозен финансов ресурс - 5 000,00 лв.(пет хиляди лева ) без вкл. ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В посочените търговски обект/и от Изпълнителя, находящи се на територията на гр.Попово, обл.Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на покупките предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес:гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като "срок за получаване на офертите" и на сайта на "ТП ДЛС Черни Лом" гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"; 2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна покупка ще се извършва въз основа на единични цени съгласно цените към момента на покупката в посочените търговски обект/и находящи се на територията на гр.Попово от участника(Изпълнителя), в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс за всяка конкретна позиция по отделно. Плащанията ще се извършват в брой на кассата/ите в посочените от Изпълнителя от стопанската дейност на Възложителя и съгласно условията на договора(за всяка конкретна позиция) в момента на извършване на всяка конкретна покупка по отделно и представена фактура от страна на Изпълнителя; 3.Критерии за оценка на офертите- предложена обща крайна цена в лева без вкл. ДДС за единица обем за артикулите предмет на настоящата публична покана (за всяка позиция по отделно ), като предложената крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за всеки конкретен артикул (от конкретната позиция за която участва участникът) включва и всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи конкретните артикули до търговския/ите им обект/и находящи се на територията на гр.Попово, за конкретната позиция за която участват. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като "срок за получаване на офертите".Участниците могат да подават оферта/и за една или повече от посочените обособени позиции предмет на настоящата публична покана. 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението(Представяне на участника-образец);5.2.Техническо предложение- образец;5.3.Ценово предложение-образец;5.4.Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;5.5.Заверено копие от удостоверение за регистрация по реда на чл.12 от Закона за храните на притежаваните от тях собствени/наети или предоставени за ползване търговски обект/и, обхващащо всички групи храни(съотносимо към позицията за която участва участникът), издадено от компетентните органи за това. 6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договора:-откаже да сключи договор;-не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП;- не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора(относимо за всички позиции)- от датата на подписване до 31.12.2015г. вкл. 8.Срок на валидност на предложението - 90(деветдесет)дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на поделението с адрес:http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА". Получените оферти ще се разглеждат на 27.02.2015г. от 10.00 часа в заседателната зана на административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово, с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул. "Михаил Маджаров" № 68

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/02/2015