Версия за печат

BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев № 2, ет. 3, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Място/места за контакт: Административната сграда на СЗДП

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150216dpUs4293152.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Обслужване на работещите в СЗДП ДП – Централно управление и ТП ДГС/ДЛС от регистрирана служба по трудова медицина за срок от 12 месеца” Уникален номер на поръчката: 20150216dpUs4293152

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Здравно обслужване на 720 броя служители на СЗДП ДП – ЦУ и ТП ДГС/ДЛС (прогнозен брой).Посоченият прогнозен брой работници и служители отразява числеността на персонала на предприятието към момента на публикуване на поканата и е ориентировъчен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административните сгради на Териториалните поделения на Северозападно държавно предприятие

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 2. Оферта по образец 3. Актуално удостоверение за регистрация в публичния регистър на МЗ на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (заверено копие с надпис „Вярно с оригинала”, подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника). 4. Ценово предложение, съгласно образеца към документацията. Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба. 5. Списък на лицата(свободен текст), които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, придружен с копие от дипломи, удостоверяващи образованието и професионалната им квалификация – съответната призната специалност на лицата (заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат на участника). 6. Техническо предложение - по образец 7. Декларация за запознаване с условията и приемане на договора- по образец 8. Декларация за ЕИК - по образец. 9. Заверено копие на сертификат ISO 9001 или еквивалентен. 10. Справка за изпълнените през последните три години договори с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка – по образец. Изпълнителят следва да има поне един изпълнен договор през последните три години, с който е обслужвал предприятия с персонал не по-малко от 720 човека, както и да приложи референция от контрагента. ВАЖНО: Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не е представил някой от гореизброените документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата/куриер в горепосочения срок на адрес: гр. Враца, п.к. 3000, обл. Враца, Северозападно държавно предприятие ДП. Приложената документация към публичната покана е БЕЗПЛАТНА и достъпна на профила на купувача на електронната страница на СЗДП - http://www.szdp.bg/ Отварянето на офертите ще извърши на 26.02.2015г. от 13.00 часа в Административната сграда на СЗДП. Отварянето е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2015