Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Мария Гешева - 02 91451438- по процедурата, Людмил Аначков - 02 91451307 - по предмета на поръчката, Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/index.htm.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка и инсталиране на компоненти за надстройка на дискова система EMC VNX".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30236200

Описание:

Оборудване за обработка на данни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 - "Техническа спецификация на компоненти за увеличаване на дисковото пространство на дискова система EMC VNX"

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

БНБ, пл. "Княз Александър І" № 1.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на следните условия: • Наличие на валиден сертификат за информационна сигурност ISO 27001/2005; • Наличие на сертифицирани специалисти по поддръжка на дискови системи на ЕМС; • Оторизационно писмо от производителя на оборудването за доставка и инсталация на оборудване на ЕМС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия "Икономически най-изгодна оферта" при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Обща цена за надстройката на дискова система EMC - П1 - максимална оценка - 50 точки. Числов израз на оценката по този показател (П1) са точките, които се изчисляват по следната формула - П1 = K1хТ1, където: - K1 = Cmin/Co - Cmin – най-ниската цена за доставката и услугите в офертите на участниците; - Co – предложена цена за доставката и услугите на оценяваната оферта; - Т1 = 50 – теглови коефициент на показателя. 2. Време за доставка на компонентите - П2 - максимална оценка - 30 точки Числов израз на оценката по този показател (П2) са точките, които се изчисляват по следната формула - П2 = K2хТ2, където: - K2 = Cmin/Co - Cmin – най-кратък срок за доставка в офертите на участниците; - Co – предложен срок за доставка на оценяваната оферта; - Т2 = 30 – теглови коефициент на показателя. 3. Време за инсталиране на компонентите – П3 - максимална оценка - 20 точки Числов израз на оценката по този показател (П3) са точките, които се изчисляват по следната формула – П3 = K3хТ3, където: - K3 = Cmin/Co - Cmin – най-кратък срок за инсталиране в офертите на участниците; - Co – предложен срок за инсталиране на оценяваната оферта; - Т3 = 20 – теглови коефициент на показателя. * Забележка: При изчисленията, точките се закръгляват аритметически до втори знак след десетичната запетая. Комисията по избора на изпълнителя определя оценките на офертите за всеки един от показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува като сума от точките по трите показателя. Ккомпл. = П1+ П2 + П3 На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка (максимално възможната Ккомпл. е 100 т.). Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексните оценки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят следните документи: 1. Пълномощно на лицето, подписало представянето - прилага се, когато представянето (или някой друг документ); 2. Попълнен образец на Представяне, подписано и подпечатано на всяка страница от представляващия дружеството; 3. Попълнен образец на Предлагана цена, подписан и подпечатан на всяка страница от представляващия дружеството; 4. Валиден сртификат за информационна сигурност ISO 27001/2005; 5. Декларация, че участникът разполага със сертифицирани специалисти по поддръжка на дискови системи на ЕМС; 6. Оторизационно писмо от производителя на оборудването за доставка и инсталация на оборудване на ЕМС; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката отговарящо на изискванията на Възложителя, съгласно Приложение № 1 "Техническа спецификация на компоненти за увеличаване на дисковото пространство на дискова система EMC VNX". Документите следва да се представят в една от следните форми: оригинал или заверени копия „вярно с оригинала”, подпис и печат на представляващия/щите участника или от упълномощен негов/техен представител, като се прилага съответното пълномощно. Допълнителна информация, свързана с поръчката, участниците могат да получат на "профила на купувача" на интернет адрес: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/index.htm. Средствата за изпълнение на поръчката са осигурени от бюджета на БНБ. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, надписан по следния начин: гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1, до г-н Петко Кръстев–главен секретар на БНБ. Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка и инсталиране на компоненти за надстройка на дискова система EMC VNX". Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката могат да бъдат получени на интернет адрес: www.bnb.bg. Първото заседание на комисията е открито и ще се проведе на 25.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на БНБ, гр.София 1000, пл.„Княз Александър І” №1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на БНБ. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2015