Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат през 2015 – 2016 г.”. Обособена позиция № 1: Доставка на лампи, пури, електронна пускова регулираща апаратура, газоразрядна лампа с висока интензивност, енергоспестяваща лампа, пури за лампи за парково осветление, дросел за енергоспестяваща луминисцентна лампа, натриево-халогени лампи, дросел за натриево-халогени лампи, стартер за натриево-халогени лампи, вградено осветление – светодиодно, трансформатор за вградено светодиодно осветление и др. Обособена позиция № 2: Доставка на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел и др. Лицата, които желаят да участват в тази процедура могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000, 34928530, 31300000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Улични лампи
Изолирани жици и кабели


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Периодични доставки на кабел за улично осветление, опъвач за усукан кабел, отклонителна клема, носач за кабел, лампа за улично осветление, пури, електронна пускова регулираща апаратура, газоразрядна лампа с висока интензивност, енергоспестяваща лампа, пури за лампи за парково осветление, дросел за енергоспестяваща луминисцентна лампа, натриево-халогени лампи, дросел за натриево-халогени лампи, стартер за натриево-халогенни лампи, вградено осветление – светодиодно, трансформатор за вградено светодиодно осветление и други за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат. Количествата стоки посочени в Техническата спецификация са прогнозни, като Възложителят ще ги усвоява според нуждите си, а Изпълнителят приема че няма да има претенции, в случай че количествата не бъдат заявени изцяло.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склад на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; участникът следва да е изпълнявал доставки еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва; б) сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 2. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. 3. Гаранция за изпълнение – 3 (три) % от стойността на поръчката, без включен ДДС, определена въз основа на ценовото му предложение по съответната обособена позиция. 4. Срок за изпълнение на поръчката – 1 г.(една година), считано от датата на сключване на договора. 5. Срок за доставка – Доставките да се извършват периодично по предварителни заявки, изготвени от определено за това лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на следният интернет адрес: http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 25.02.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на осветителни тела за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат през 2015 – 2016 г.” Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 4. Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение на доставките, срок за подмяна, срок на валидност на офертата. 5.Ценово предложение. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 26.02.2015 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/02/2015