Версия за печат

BG-с.Хитрино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Хитрино, ул. "Възраждане" № 45, За: Ахмед Ахмед - зам. кмет на община Хитрино, РБългария 9780, с.Хитрино, Тел.: 05341 2250, E-mail: kmet@hitirno.org, Факс: 05341 2120

Място/места за контакт: Община Хитрино

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hitrino.org.

Адрес на профила на купувача: http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на следните обекти: 1. „Поддържане, текущ ремонт, ремонтно-възстановителни работи, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, за нуждите на община Хитрино“; 2. „СМР по общински обекти-недвижими имоти, находящи се на територията на община Хитрино за 2015 год.“; 3. „Рекултивация на общински депа с. Сливак и с. Тимарево“; 4. „Инженеринг благоустрояване на закрит пазар с. Хитрино“; 5. "Проекти по Красива България.“"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да предостави следните услуги: 1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите (чл.168, ал. 2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ; 2. Контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т. 2 от ЗУТ; 3. Изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7/2007г. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя, са посочени в Техническата спецификации и проекта на договор – част от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на община Хитрино

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Плик №1 „Документи за подбор”, в който са поставени следните документи:1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Представяне на участника - Образец №1; 3. Посочване на ЕИК по чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или у-кът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. *Документите се представят за всяко физическо или юридическо лице включено в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, документът се представя в официален превод. 4. Д-ция по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - Образец №2; 6. Споразумение/договор за обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – в оригинал с нотариална заверка –ако е приложимо;7. Д-я от членовете на обединението/консорциума – Образец № 4 – ако е приложимо; 8. Д-я Образец №5 по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП; 9. Д-тва за техн. възможности 1. Участникът следва да има сключена “Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ - да е валидна минимум 120 дни след датата, определена в ПП като краен срок за подаване на офертите; 2.Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на строителен надзор; 3. Участникът трябва да има изпълнени през предходните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата не по-малко от 3 (три) договора за упражняване на строителен надзор на обекти, сходни с предмета на обществената поръчка. Под „сходен” предмет навсякъде в документацията и обявлението следва да се разбира строителен надзор на улична и/или пътна мрежа, и/или сгради за обществено обслужване и/или рекултивация на депо и/или благоустрояване. За доказване изпълнението на това изискване участникът представя Списък - Образец № 6 на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, заедно с доказателства за извършените услуги. Доказателствата за извършените услуги се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган за всеки обект, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; 10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие Образец №7; 11. Д-я от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв Образец № 8 (ако е приложимо);12. Д-я от подизпълнител, за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП – попълва се Образец № 9 (ако е приложимо);13. Д-я за приемане условията на проекта на договор - Образец № 10;14. Д-я, че Участника не е в нарушение на чл. 166, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ - свободен текст;Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”- Техническото предложение, изготвено по Образец № 11; Плик №3: „Предлагана цена”- Ценовата оферта изготвено по Образец № 12.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1 Срок за изработване на окончателен доклад за строежите - 25 т. Оценката се определя съгласно формула: П1: Оценка на показателя = Сод min х100х0,25 / Сод съотв Където: „Сод min” e най - краткият предложен срок за изработване на окончателен доклад за строежите; „Сод съотв” е предложеният от участника срок за изработване на окончателен доклад за строежите. П2 Срок за съставяне на технически паспорт за строежите - 25т. Оценката се определя съгласно формула: П2: Оценка на показателя = Стп min х100х0,25 / Стп съотв Където: „Стп min” е най - краткият предложен срок за технически паспорт на строежите. „Стп съотв” е предложеният от участника срок за съставяне на технически паспорт за строежите. П3 Предлагана цена - 50т. Оценката се определя съгласно формула: П3: Оценка на показателя = Ц min х100х0,50 / Ц съотв Където: „Цmin” е най-ниската цена, предложена за изпълнение на поръчката; „Цсъотв” е предложената цена от съответния участник КО = П1 х 25% + П2 х 25%+ П3 х 50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие може да се изтегли от интернет страницата на възложителя - Община Хитрино http://hitrino.org/bg/obshtestveni_pory4ki "Профил на купувача", където документацията е достъпна по електронен път и е безплатна. При поискване от заинтересованото лице, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането.Офертите се получават в срок до 16:00 на 24.02.2015г в деловодството на Община Хитрино, в с. Хитрино, ул. „Възраждане” № 45. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето - сградата на Община Хитрино, село Хитрино, ул. "Възраждане" № 45. Датата на отварянето на офертите е 25.02.2015 г. в 11:00 часа на горепосочения адрес.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2015