Версия за печат

BG-Девня

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Девня, бул."Съединение" №78, За: Нина Белева, Република България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011; 0519 47032, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012; 0519 47032

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: pk.devnia.bg/2015/dosie1-2015-kancelarski-materialс.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39263000, 30125100, 30237320, 30234300, 30234600

Описание:

Офис принадлежности
Касети с тонер
Дискети
Компактдискове (CD)
Флашпамети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка на канцеларски материали и компютърни консумативи за нуждите на Община Девня”. Доставката включва: Периодично повтарящи се доставки по заявка за нуждите на Община Девня по техническа спецификация. Действителния обем по изпълнение на поръчката се определя според конюнктурата в Община Девня. Възложителят има право да закупува и допълнително възникнали артикули извън посочените в спецификацията. Поръчката се финансира от общинския бюджет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

град Девня, бул."Съединение" №78

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Девня в периода от една година, считано от датата на сключване на настоящия договор, представляваща комплексна доставка по периодични заявки на компютърни консумативи, наричани за краткост: "консумативи", и канцеларски материали, определени по вид, качество и единични цени в Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 1 към договора. Доставяните консумативи и канцеларски материали ще бъдат в пълно съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качество, както и ще съответстват на техническите спецификации в документацията за участие, ще отговарят на нормативно установените изисквания за качество и безопасност при употреба от крайни потребители, ще са нови, неупотребявани, в оригинални запечатани опаковки и с доказан произход. Възложителят не се задължава да поръча всички артикули от техническата спецификация. При необходимост от закупуване на стоки, неописани в Приложение № 1 към договора – Ценово предложение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя съответните консумативи и/или канцеларски материали по цена, посочена в ценовата листа или в каталога на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приспадане на предложената в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 към договор отстъпка. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: договора се сключва за срок от една година и влиза в сила, считано от датата на сключване на договор с избрания изпълнител.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Прогнозната стойност на поръчката е 50000 лв. без ДДС. Общата стойност на доставяните артикули за срока на действие на договора са в зависимост от заявените количества, но не надхвърляща сумата от 66 000 лева без ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените по негова конкретна заявка консумативи и канцеларски материали по цени с включен в тях ДДС, съгласно Приложение № 1 към договора. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл.10 от договора. Цените включват всички разходи по доставката, включително и разтоварването на заявените консумативи и материли, и се запазват за целия период на договора. Изменение на цените се допуска само в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по реда и при условията на ЗОП. Цената на консумативите и материалите по конкретната заявка се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след доставяне на заявеното количество и представяне на оригинал на фактура, издадени въз основа на писмената заявка по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената с платежно нареждане, в лева, по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени в срок от 5 /пет/ дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява необходимите консумативи и канцеларски материали чрез писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изпратена по електронната поща или чрез факс. Всяка заявка трябва да съдържа вида и количеството на заявените материали и консумативи.Транспортът и транспортната опаковка са задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сe включват в предлаганите цени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и разтоварва заявеното количество консумативи и канцеларски материали не по-късно от 24 часа от подадената заявка. Предаването на заявените консумативи и канцеларски материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени лица на страните по договора.Приемането на доставките се извършва само, ако отговаря на изискванията по настоящия договор. Подробни изисквания за изпълнение на договора се съдържат в проекто - договора - публикуван в Профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка е „Най-ниска цена” и се изчислява, както следва: Ц = Ц1+Ц2 + Ц3+ Ц4, където:Ц е общата оценка - максимален брой точки 100, включваща: Ц1 – Оценка за посочените в Раздел І. Канцеларски материали цени - хартия формат А4, джобове А4, класьори, папки, пликове” от Техническата спецификация. Максимален брой точки 70. Ц1 включва следните подоценки: Ц1.1 - цената от т. 1 на Техническата спецификация за „хартия формат А4” - мах бр. точки 40 Ц1.2 – цената на т.2 „Папка джоб” на Техническата спецификация - мах бр. точки 5 Ц1.3 –сумата от цените от т.3 до т.5 включително на Техническата спецификация за „класьори” - мах бр. точки 10 Ц1.4 - сумата от цените от т.6 до т.8 включително на Техническата спецификация за „папки” - мах бр. точки 10 Ц1.5 - сумата от цените от т. 9 до т.11 включително на Техническата спецификация за „пликове” - мах бр. точки 5 Ц2 - Оценка за посочените в Раздел ІІ.„Други канцеларски материали” цени от Техническата спецификация. Максимален брой точки 20. Ц2 (мин) – минималната предложена обща цена за „Други канцеларски материали”. Получава се като се сумират цените от т.1 до т. 31 включително от Техническата спецификация. Ц2 у – предложена цена от участника. Получава се като се сумират цените на участника от т.1 до т. 31 включително от Техническата спецификация. Ц3 - Оценка за посочените в Раздел ІІІ. Компютърни консумативи - касети с тонери - оригинал цени от Техническата спецификация. Максимален брой точки 5. Ц3 (мин) – минималната предложена обща цена Раздел ІІІ. Компютърни консумативи - касети с тонери - оригинал. Получава се като се сумират цените от т.1 до т. 7 включително от Техническата спецификация. Ц3 у – предложена цена от участника. Получава се като се сумират цените на участника от т.1 до т. 7 включително от Техническата спецификация. Ц4 - Оценка за посочените в Раздел ІV.„Други компютърни консумативи ” цени от Техническата спецификация. Максимален брой точки 5. Ц4 (мин) – минималната предложена обща цена за „Други компютърни консумативи”. Получава се като се сумират цените от т.1 до т. 6 включително от Техническата спецификация. Ц4 у – предложена цена от участника. Получава се като се сумират цените на участника от т.1 до т. 6 включително от Техническата спецификация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя Община Девня – www.devnia.bg, сектор "Профил на купувача".Офертата на участника трябва да съдържа следните документи:Списък на документите/Приложение№1/;Представяне на участника /Приложение №2/; Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение- ако е приложимо; Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура-ако е приложимо;Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, т. 1 (без буква ”е”) и ал. 5 от ЗОП) - /Приложение № 5/;Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Приложение № 6/;Списък за изпълнени доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката /Приложение № 7/;Доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката - съгласно чл. 51, ал.4 от ЗОП;Декларация с предложената търговска отстъпка в проценти за артикулите, които не са включени в техническата спецификация – в свободна редакция с подпис и печат на участника;Фирмен каталог/ценова листа на участника;Декларация за участието на подизпълнители /Приложение № 8/ - ако е приложимо;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, в случай че участникът е заявил участие на такъв /Приложение № 9/;Декларация от членовете на обединението /Приложение № 10/ - ако е приложимо;Техническо предложение /Приложение № 3/;Ценово предложение /Приложение № 4/;мин.изисквания: Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, като е изпълнил през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 доставка, еднаква или сходна с предмета на поръчката.Забележка: Под доставки „сходни с предмета на поръчката", следва да се разбират доставки на всякакъв вид канцеларски материали и консумативи.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Офертите трябва да бъдат подадени на български език, така че да бъдат получени преди крайния срок и на адреса, посочен в поканата, лично от участника или от упълномощено лице. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. За подаването на офертата на участника се издава документ.Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за подаването им или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат и се връщат незабавно на подателя.Срокът на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Офертите ще се отворят на 26.02.2015 г. от 10:00 часа в град Девня, бул."Съединение"№78, заседателната зала, трети етаж.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват у-ците в п-рата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/02/2015