Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ

BG-Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Тържище с. Плодовитово" ЕООД, с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, За: Яна Стайкова Колева, Република България 6250, Братя Даскалови, Тел.: 0884 465635, E-mail: tarjishteplodovitovo@gmail.com

Място/места за контакт: административната сграда на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, село Плодовитово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tarjishteplodovitovo.com.

Адрес на профила на купувача: www.tarjishteplodovitovo.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Невъоръжена физическа охрана на имуществото на "Тържище с. Плодовитово" ЕООД, намиращи се на територията на стоково тържище и пазар на производителите, извършване на контрол върху пропускателния режим на стоковото тържище и пазара на производителите, контрол върху спазването на вътрешния ред на стоковото тържище и пазара на производителите

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата се възлага за срок от 1 /една/ година. Обема на поръчката се определя от обектите, имуществото, мероприятията и дейностите на възложителя. Предмет на настоящата поръчка е осъществяване на невъоръжена, физическа охрана на имуществото на възложителя, охрана от кражба и други престъпни посегателства, като дейността се извършва при съобразяване с действащото в страната законодателство, което я регламентира.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

6257 с. Плодовитово, община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на обекта на поръчката се изразява във физическа охрана на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД. Охраната се извършва от охранители по предварително изготвен план /обходен маршрут/, като броя на охранителите се определя от кандидата. Преди подаване на офертата желаещите задължително извършват оглед на място с цел изготвяне на обходен маршрут, определяне на необходимия брой охранители, както и необходимото оборудване за извършване на охранителната дейност. Срок на валидност на офертата – минимум 30 /тридесет/ календарни дни от крайният срок на подаване на офертите. Посочените в ценовото предложение цени не могат да се променят за срока на договора. Използването на фирмени униформи е задължително. Участника представя примерни графици и справки за броя на охранителите, които ще изпълняват поръчката. Участника следва да представи схеми и маршрути за редовна охрана, за действия при възникнали специфични или аварийни ситуации по съоръженията, планове за превантивни действия и реакция в съответните ситуации с препоръки за осигуряване сигурността на персонала и активите на дружеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател Ц – оценка на предлаганата цена – тежест в комплексната оценка 40%, максимум 40 точки. Показател Т – оценка на предложената от участника организация и методология за изпълнение на поръчката – тежест в комплексната оценка 40%, максимум 40 точки. Показател П – оценка на предложения срок за плащане – тежест в комплексната оценка 20%, максимум 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържание на офертата: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата. 2. Заявление за участие /образец № 1/ 3. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност за физическо лице; Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят в легализиран превод. Когато участника е обединение на физически и/или юридически лица тези документи се представят от всички членове в обединението, включително оригинал или нотариално заверено копие от договора за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението; 4. Административни сведения /образец № 2/; 5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП /образец № 3/; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /образец № 4/; 7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, или че няма да ползва подизпълнители /образец № 5/; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /образец № 6/ - попълва се в случай, че участникът предвижда подизпълнител/и/, подписва се от управляващия подизпълнителя и се подпечатва; 9. Декларация за приемане на условията на проекто-договора /образец № 7/; 10. Декларация за посещение на обекта /образец № 8/; 11. Декларация за валидност на офертата /образец № 9/; 12. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 12.1 Копие от лиценза за извършване на частна охранителна дейност - минимални изисквания: лицензът задължително да включва дейност по чл. 5, ал. 1, т.2 от ЗЧОД. 12.2 Списък на основните договори, съдържащ най-малко 3 бр. договори за охрана, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите. 12.3 Декларация, че служителите, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, отговарят на изискванията по чл. 27, ал. 1 от ЗЧОД. 12.4 Документ за наличието на позволените от ЗЧОД помощни, предпазни и защитни средства, съответстващи на броя служителите, придружена от снимков материал. 12.5 Образец на лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло. 13. Техническа оферта /Образец № 10/ с приложени към нея: 13.1 План за организация на охраната с пълно описание на предлаганата от участника услуга; 13.2 План за действие на охраната при кризисни ситуации /пожар, наводнение, земетресение и др./ и план за действие при заплаха от терористичен акт с относителна тежест; 13.3 Подробно описание на изградена система за инструктажи и контрол и качество при извършване на охраната на обекта; 14. Ценово предложение /образец № 11/ за изпълнение на поръчката. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Ценовото предложение се поставя в отделен плик. Върху плика с офертата се посочват адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща. Постъпилите в рамките на срока оферти се разглеждат, оценяват и класират от длъжностните лица, определени от Възложителя, като за изпълнител на договора се определя участникът, събрал най-много точки след класирането. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертите могат да бъдат изпращани по пощата на адрес: 6257 с. Плодовитово, общ. Братя Даскалови, за „Тържище с. Плодовитово” ЕООД или подадени в административната сграда на „Тържище с. Плодовитово” ЕООД, ет. 2 до срока, обявен в поканата за краен. Документите свързани с поръчката могат да бъдат изтеглени от интернет адрес: http://www.tarjishteplodovitovo.com – профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2015