BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, Република България 1849, София, Тел.: 02 9947023, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60170000

Описание:

Услуги по даване под наем на автомобили с водач


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Наемане на моторни превозни средства с водач за превоз на участници в мероприятия, организирани от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Наличен автомобилен парк: - Леки автомобили - Минивани - Микробуси до 15 места - Микробуси до 20 места - Автобуси до 30 места - Автобуси до 40 места - Автобуси до 50 места 2. Валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България и чужбина. 3. Валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” и „Злополука на пътници”. 4. Моторните превозни средства да отговарят на стандарт Евро 3 или Евро 4; 5. Много добро техническо състояние на МПС; 6. Добър външен и вътрешен вид; 7. МПС да бъдат оборудвани с климатична инсталация; 8. Възможност за осигуряване на шофьори с английски език, при международни мероприятия; 9. Ценовата оферта да включва, съответно за по-горе споменатите видове МПС: • Цена на наемане на МПС с водач за един ден в рамките на 60 км; • Цена на наемане на МПС с водач за километър. 10. Срок на валидност на офертата – 60 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие. 11. Стойността на услугата да не надвишава 66 000 (шестдесет и шест хиляди) лева без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложенията на участниците се оценяват по критерий за оценка на офертите, който е „Икономически най-изгодната оферта” при следните основни показатели: - Кц е предложената цена, с относителна тежест 70 % - Кмпс е наличен автомобилен парк и година на производство на МПС, с относителна тежест 30 % *Комплексна оценка (КО) Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО= (Кц х 0,7) + (Кмпс х 0,3) 1. Показател 1 (Кц) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 50 (петдесет) и минимален – 10 (десет); Максималния брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 50 точки. Минималния брой точки получава офертата с предложена най-висока цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят по формулата Цмин/Цканд х 50, където Цмин е минималната предложена цена, а Цканд е предложената от съответния кандидат цена. 2. Показател 2 (Кмпс) – „Наличен автомобилен парк и година на производство на МПС”, с максимален брой точки – 50 (петдесет) и минимален 10 (десет); 50 точки получава участникът, който притежава най-голям и най-нов автомобилен парк. 10 точки получава участникът, който притежава най-малък и най-стар автомобилен парк. Предложенията на останалите кандидати се оценяват чрез интерполация. Максималната КО, която може да получи всеки участник е 50 (петдесет) точки. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. На първо място се класира участникът, получил най-голяма комплексна оценка. При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято предлаганата цена е по-ниска.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация е налична, общодостъпна и безплатна на сайта на ЦРЧРРИ, "Профил на купувача". Офертите се получават на адрес: гр. София, кв. Кремиковци, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 19.02.2015 г. в зала 21, сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци, от 09:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/02/2015