BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/121-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обхватът на поръчката включва доставка на 1 брой употребяван специализиран микробус за нуждите на Дневен център за деца с увреждания – гр. Габрово, описан в Техническата спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34115300

Описание:

Превозни средства втора употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимална стойност на поръчката: 20 833.33 лв. (двадесет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33 ст.) без ДДС или 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева) с вкл. ДДС. Доставка на 1 брой употребяван специализиран микробус за нуждите на Дневен център за деца с увреждания – гр. Габрово

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта с характеристики на предлагания употребяван специализиран микробус, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя - Образец № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден документ, удостоверяващ, че предлагания от Участника автомобил, по отношение на отработените газове, отговарят минимум на стандарт EURO IV или еквивалент – заверено копие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (Т) се изчислява по формулата: Т = А + Б, където: 1. А – Предложена цена – тежест 80%, максимален брой точки – 80. А = Ц най - ниска х 80, Ц където Ц е цената, предложена от участника, а Ц най-ниска е минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка предложения. 2. Б – Срок на доставка - тежест 20%, максимален брой точки – 20, считано от датата на подписване на договора в календарни дни, както следва: Б = _Ср. мин. х 20, Ср. където Ср. е предлаганият срок на доставка на съответния участник, а Ср. мин. е минималния предлаган срок на доставка след подписване на договора, сред всички допуснати до оценка предложения.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Габрово, с надпис: ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „Доставка на употребяван микробус за нуждите на Дневен център за деца с увреждания” гр. Габрово ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ Офертите ще се отварят в 09.00 часа на 17.02.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участнника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Приложение 1 – Техническа спецификация; Приложение 2 – Методика за оценка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2015