Версия за печат

BG-с. Генерал Инзово 8670,обл. Ямбол,общ. Тунджа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СНЦ,,Местна инициативна група - Тунджа", с.Генерал Инзово,8670,обл. Ямбол, общ. Тунджа, За: Димитрина Петрова, Елена Велкова, България 8670, с. Генерал Инзово 8670,обл. Ямбол,общ. Тунджа, Тел.: 0884 920356, E-mail: migtundzha@abv.bg

Място/места за контакт: ул.,,Опълченска" № 2 ет.2 с. Генерал Инзово 8670, обл. Ямбол, общ. Тунджа

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tundzhaleader.org.

Адрес на профила на купувача: www.tundzhaleader.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е: „Популяризиране, информиране и публичност в подкрепа на изпълнението на проект Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони”, финансиран по Договор № РД 50-141/21.07.2014 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” Обществената поръчка е разпределена на 3 броя обособени позиции, по които се кандидатства поотделно – независимо една от друга. Разделянето на 3 броя обособени позиции е направено с оглед по-ефективното и по-ефикасно реализиране на предвидените дейности по популяризиране, информиране и публичност , като обособяването чрез групирането по видове дейности, съгласно одобрения бюджет на проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” – Приложение № 1 към Договор № РД-50-141/21.07.2014. Препоръчително е участниците в настоящата поръчка да подходят професионално и да кандидатстват само за тези обособени позиции, за конкретните дейности по които, имат най-добра ресурсна и експертна подготовка, имайки предвид и особеностите на Програмата за развитие на селските райони, подхода Лидер и неговото прилагане. Обхватът на обществената поръчка включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1 Изработка на Младежки интернет портал ”Лидер Посоки” за добри практики, информация и консултации в местното развитие; Обособена позиция 2 Изработка на печатни и рекламни материали Обособена позиция 3 Информационни съобщения в национална и местна преса Всички печатни, информационни и рекламни материали, вкл. интернет портала трябва да бъдат изготвени в съответствие с изискванията на Приложение №VI към чл.58 ал.3 от Регламент /ЕО/№1974/2006г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и да съдържат следната задължителна минимална информация : а) знамето на Европейския съюз съгласно графичните стандарти, посочени в Регламент 1974/2006, чл.58(3) Анекс VІ- Приложение 1; б) националното знаме на Република България; в) логото на ЛИДЕР; г) логата на партниращите по проекта местни инициативни групи: МИГ-Тунджа; МИГ-Елхово, МИГ-Средец, МИГ Девня- Аксаково д) логото на ПРСР 2007-2013; е) текста: „Програма за развитие на селските райони 2007-2013” ж) текста: „Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони"; з) името на мярка 421 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000, 22150000, 22140000, 48000000

Описание:

Публикации
Брошури
Диплянки
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 Изработка на Младежки интернет портал ”Лидер Посоки” за добри практики, информация и консултации в местното развитие; Обособена позиция 2 Изработка на печатни и рекламни материали по дейности: дейност 1 Подготовка и издаване на младежки алманах ”Лидер Посоки” с приложен CD с добри практики добри практики с участието на млади хора в местното развитие (подготовка, предпечат, пълноцветен печат, подготовка и запис на CD)1 издание с тираж 1200 броя; дейност 2 Подготовка и издаване на информационна брошура (подготовка, предпечат, пълноцветен печат) 1 издание с тираж 2000 бр.; дейност 3- изработване на комплект информационни папки и химикали – 2000 броя; дейност 4 – изработване на информационни табели – 4 броя; дейност 5 – изработване на транспаранти – 4 броя Обособена позиция 3 Информационни съобщения в национална и местна преса – 10 броя от които 8 в местна преса и 2 национална преса.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16624 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Дражево

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците могат до подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции. В случай, когато участник кандидатства за повече от една обособена позиция на поръчката, следва да окомплектова и подаде всяка оферта с всички изискуеми документи за всяка позиция в отделен плик, независимо, че част от документите ще са идентични за всички позиции. Офертата трябва да включва всички дейности от обхвата на поръчката за съответната обособена позиция. В случай когато участник кандидатства с оферта, в която липсва една или повече от посочените в обхвата на поръчката дейности за съответната обособена позиция за която се кандидатства, подадената оферта се счита за невалидна и се отхвърля. Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 200 (двеста) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Всички предложения се представят на български език, без зачерквания и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в официален превод на български език; Всички представени документи следва да бъдат подписани и подпечатани от участника, а всички страници трябва да бъдат номерирани последователно; Всички представени документи, които не са оригинални следва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с “Вярно с оригинала”, а в случаите когато участникът представя документ, чийто оригинал не притежава, същият следва да бъде заверен с “Вярно с копието, притежавано от ………..” Участниците следва да представят в офертата си следните документи: Заявление за участие /Оферта/ с подпис и печат на участника (Образец №1). Подписва се от представляващия/те дружеството съгласно регистрацията или от упълномощено от него/тях лице/а, като се прилага съответното пълномощно; Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени в официален превод. При участници обединения - освен горните документи за всеки от участниците в обединението се представя и договор, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; Декларация по чл.47,ал.9 във връзка с чл.47, ал.1 т.1-4, ал.2, т.1 и ал.5, т.1 и 2 от ЗОП (Образец № 5). 4) Административни сведения за участник в процедура за възлагане на обществена поръчка (Образец № 4); 5) Техническо предложение за изпълнение на услугата (Образец № 2); 6) Ценово предложение (Образец № 3) 7)Декларация за съгласие с условията на проекта за договор ( Образец № 6) Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 101в от ЗОП или на някое от условията на Възложителя.Офертите се подават в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик – лично, по пощата или чрез куриерска служба на адрес: п.к. 8670, с. Генерал Инзово, община „Тунджа”, обл. Ямбол ул. „Опълченска”2 ет.2, всеки работен ден от 09,00 часа до 15, оо часа на 12.02.2015 г., върху плика се посочва наименованието на поръчката, обособената позиция, за която се кандидатства и се изписва пълното наименование и адреса на участника,телефон/факс и е-mail за кореспонденция с подателя. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения Отварянето на офертите ще се извърши на 12.02.2015г. в 16,00 часа в офиса на СНЦ ,, МИГ – Тунджа” в с. Генерал Инзово , ул. ,,Опълченска” № 2, ет.2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес. Допълнителна информация по отношение на цялостното изпълнение на обществената поръчка и документите по обществената поръчка с образци на документи за попълване от страна на кандидатите са публикувани в ,,Профил на купувача” на интернет страницата на МИГ – Тунджа www.tundzhaleаder.org.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/02/2015