BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана, ул."Сирма войвода" 4, За: Йорданка Трифонова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 306881, E-mail: mbalmont@net-surf.net, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена спецификация обявена на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33631600, 33741300

Описание:

Антисептични средства и дезинфектанти
Дезинфектанти за ръце


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозно количество за 12 месеца : съгласно прогнозно-количествена спецификация - обявена на адрес : http://mbalmontana.com/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Монтана МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

*Участниците трябва да притежават и представят съответните разрешителни документи относно продуктите за които участват. *Общи изисквания към предлаганите ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ: - Предлаганите препарати за дезинфекция следва да отговарят на европейските стандарти и да са пуснати на пазара съгласно изискванията на ЗЗВВХП. - Остатъчният срок на годност на доставяните препарати за дезинфекция следва да бъде не по-кратък от 70 % от общия срок на годност, посочен от производителя. -Предлаганите от участника видове и количества препарати за дезинфекция следва напълно да съответстват като мерна единица или брой на посочените в спецификацията. * Изисквания към предлаганите препарати за дезинфекция - медицински изделия: 1. Да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия. 2. Да имат: - нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ; - декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. Когато производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен представител"; - нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; - инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона. Видовете дезинфектанти и прогнозните количества са посочени в Прогнозно-количествена спецификация, публикувана на официалната страница на МБАЛ Монтана, сектор Профил на купувача на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 . *Периодичните доставки да се изпълняват в срок до 3 работни дни след заявката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП, като съдържат: -Заявление с данни на оферента (образец 1); -Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (образец 2); -Техническа оферта (образец 3); -Ценова оферта (образец 4); -Копия на разрешителни, информационни листи и други документи за съответните дезинфектанти, за които участват. * Участниците могат да предлагат оферти както за всички продукти от спецификацията, така и за всеки един по отделно, тъй като оценяването ще се извършва за всеки отделно. * На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/60 в Прогнозно-количествена спецификация са посочени видовете дезинфектанти и тяхното прогнозно количество количество за период от една година. Количествата на стоките от поръчката, посочени в нея, са прогнозни и ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение. * Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, с включени всички разходи до краен получател - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул."Сирма войвода” № 4, до 60дни след всяка доставка и представени редовни финансови документи. * Отваряне на представените оферти : 12.02.2015г., 13:00часа, на адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата покана и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място (за пореден номер от прогнозно-количествената спецификация) участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2015