BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел "ОП", Мирослава Иванова - ст. експерт "ОП", Цветелина Георгиева - ст. експерт "ОП", Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=32.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 40 000 лв. (словом: четиридесет хиляди лева) без ДДС и е разпределена, както следва: За общинската администрация – 25 000,00 лв. (словом: двадесет и пет хиляди лева) без ДДС; За Общинска служба „Социални дейности” – 3 500,00 лв. (словом: три хиляди и петстотин лева) без ДДС; За Звено „Образование” към Отдел „Образование и Култура” – 4 000,00 лв. (словом: четири хиляди лева) без ДДС; За Звено „Култура” към Отдел „Образование и Култура” – 500,00 лв. (словом: петстотин лева) без ДДС; За ОП „Чистота-Свищов” – 2 500,00 лв. (словом: две хиляди и петстотин лева) без ДДС; За ОП „Пазари-Свищов” – 1 500,00 лв. (словом: хиляда и петстотин лева) без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – 3000,00 лв. (словом: три хиляди лева) без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и звената на бюджетна издръжка към Община Свищов.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България и чужбина, чрез предоставяне на услугата „роуминг”

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. *** "Свързани лица" по смисъла на § 1, т.23а, от допълнителните разпоредби на ЗОП са: роднини по права линия без ограничения; роднини по съребрена линия - до четвърта степен включително, роднините по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, съдружници лицата едното от които участва в управлението на дружеството на другото, дружество или лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите издадени с право на глас в дружеството. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. *** Когато участниците са юридически лица изискванията на буква а) се прилагат, както следва: 1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец; 7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника; 8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя. 3. Участникът да притежава валидна към момента на подаване на офертата, и за целия срок на договора индивидуална лицензия (разрешение), издадена от Комисията за регулиране на съобщенията за територията на Република България съгласно Закона за електронните съобщения, за осъществяване на далекосъобщения (електронни съобщения) чрез далекосъобщителна клетъчна мрежа (електронна съобщителна мрежа).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на офертите ще се извърши по критерий „Икономически най-изгодна оферта”, при следната методика по посочените показатели, съответните им относителни тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула: КО = Кц*0,6 +Кт*0,4, където КО - обща комплексна оценка, Кц - оценка на ценови показатели, Кт - оценка на технически показатели. Макс. обща комплексна оценка е 100 точки. I. Оценката на офертите по ценови показатели Кц се получава по следната формула: Кц = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9 + П10 + П11, където: 1. Цена на месечна абонаментна такса за ТАРИФЕН ПЛАН 1 – П1 – максимален брой точки 16. Участник предложил месечна абонаментна такса равна на 0,00 лева без ДДС, получава максимален брой точки (16 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 0,00 лева без ДДС, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 2. Цена на месечна абонаментна такса за ТАРИФЕН ПЛАН 2 – П2 – максимален брой точки 14. Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 3,80 лева без ДДС, получава максимален брой точки (14 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 3,80 лева без ДДС, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 3. Цена на месечна абонаментна такса за ТАРИФЕН ПЛАН 3 – П3 - максимален брой точки 14. Участник предложил месечна абонаментна такса равна или по-малка от 10,00 лева без ДДС, получава максимален брой точки (14 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 10,00 лева без ДДС, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 4. Цена на минута разговор (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи) за ТАРИФЕН ПЛАН 1 – П4 – максимален брой точки 14. Участник предложил цена равна или по-малка от 0,07 лева без ДДС за една минута, получава максимален брой точки (14 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 0,07 лева без ДДС за една минута, получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 5. Цена на минута разговор (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи) след изчерпване на безплатните минути за ТАРИФЕН ПЛАН 2 – П5- максимален брой точки 10. Участник предложил цена равна или по-малка от 0,19 лева без ДДС за една минута, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 0,19 лева без ДДС за една минута, получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 6. Цена на минута разговор (средно-аритметична цена на минута – към всички национални мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи) след изчерпване на безплатните минути за ТАРИФЕН ПЛАН 3 – П6 – максимален брой точки 10. Участник предложил цена равна на 0,00 лева без ДДС за една минута, получава максимален брой точки (10 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 0,00 лева без ДДС за една минута, получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 7. Брой безплатни минути за национални мобилни и фиксирани разговори извън корпоративна група към всички национални мрежи за ТАРИФЕН ПЛАН 2 – П7 - максимален брой точки 7. Участник предложил 300 или повече включени минути, получава максимален брой точки (7 т.), а всеки следващ участник предложил по-малък брой минути от 300, получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – голям брой минути от неговата оферта. Продължава в Раздел Допълнителна информация

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Раздел Показатели за оценка на офертите: 8. Брой безплатни минути за национални мобилни и фиксирани разговори извън корпоративна група към всички национални мрежи за ТАРИФЕН ПЛАН 3 – П8 - максимален брой точки 7. Участник предложил 44640 бр. минути, получава максимален брой точки (7 т.), а всеки следващ участник предложил по-малък брой минути от 44640 бр., получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – голям брой минути от неговата оферта. 9. Цена на минута за разговор в роуминг (Средно-аритметична стойност образувана между цените на минута за входящ разговор в роуминг в страни от ЕС и цена на минута за изходящ разговор в роуминг в страна от ЕС) - П9- максимален брой точки 3. Участник предложил средно-артиметична стойност до 0,19 лева без ДДС за една минута включително получава максимален брой точки (3 т.), а всеки следващ участник, предложил по-висока цена от 0,19 лева без ДДС за една минута, получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 10. Цена на минута международни разговори (Средно-аритметична стойност образувана между цените на минута за международни разговори към Зона 1, Зона 2 и Зона 3) – максимален брой точки 3. Участник предложил цена равна или по-малка от 0,26 лева без ДДС за една минута, получава максимален брой точки (3 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 0,26 лева без ДДС за една минута получава с 50% по-малко от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. 11. Месечна такса за неограничен мобилен интернет на максимална скорост – П11 – максимален брой точки 2. Участник предложил месечна абонаментна такса до 5,00 лева без ДДС включително, получава максимален брой точки (2 т.), а всеки следващ участник предложил по-висока цена от 5,00 лева без ДДС, получава с 50% по-малко точки от предходния участник предложил по – ниска цена от неговата оферта. II. Оценката на офертите по технически показател Кт се получава по следната формула: Кт = Кт1+Кт2, където: 1. Кт1 - оценка в точки, дадена за “Процент на неуспешни национални повиквания” – максимален брой точки - 50 т., получена по формулата: Кт1 = 50 х Pmin/Pn, където: Pmin - най-ниският предложен процент; Pn – предложеният процент на n-тия участник; 2. Кт2 - оценка в точки, дадена за „Брой базови станции“ максимален брой точки - 50 т., получена по формулата: Кт2 = 50 х Тn /Тmax, където: Тmax - Най-голямата декларирана стойност на параметъра; Тn – стойността на параметъра от участника, чието предложение се разглежда. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 10.02.2015 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2015