BG-гр. Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"ДГС Смядово" ТП на "Североизточно държавно предприятие" ДП гр. Шумен, ул. "Ришки проход" № 2, За: инж. Ангелина Станчева, Република България 9820, гр. Смядово, Тел.: 05351 2280, E-mail: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП "ДГС Смядово"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dgssmiadovo.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://dgssmiadovo.dpshumen.bg/?p=380.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Услуги по вътрешно и външно почистване и измиване на служебните моторни-превозни средства, собственост на ТП „ДГС Смядово” през 2015г. и други, свързани с тях услуги”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 600,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на ТП "ДГС Смядово". Подробна информация за количество и обем на поръчката - описана в Техническата спецификация, достъпна в Профил на купувача, посочен в настояшата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По техническата спецификация към пубичната покана. 1. Техническо предложение - по образец; 2. Ценово предложение-по образец ; 3. Декларация за ЕИК - по образец; 4. Административни сведения за кандидата - по образец ; 5. Декларация за приемане условията от проектодоговора - по образец;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата по чл. 101 а, ал. 2 трябва да съдържа всички документи по чл. 101 в от ЗОП: Данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства: 1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в съответствие с образец, приложен към документите за участие и публикуван на посочения в тази покана Профил на купувача; 2.Ценово предложение в съответствие с образец, приложен към документите за участие.Същото не може да надхвърля пределната прогнозна стойност, посочена от Възложителя в настоящата покана; 3.Декларации и други документи, приложени към документацията за участие, публикувани в сайта. Съдържанието на офертата се поставя в непрозрачен запечатан плик, който е надписан от участника и съдържа наименование на участника, адрес, телефон и имейл за връзка, предмет на процедурата. Оферти след изтичане на обявеният срок – 16:00 часа на 10.02.2015 г., не се приемат. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или с нарушена цялост плик. Такава оферта незабавно се връща на кандидата (без да се отваря) и това се отбелязва във входящия регистър. Приемането на офертите се извършва на адреса на възложителя: гр. Смядово, обл. Шумен, ул. "Ришки проход" № 2, ет. 2 деловодство. Разглеждането на офертите от комисията ще се извърши на 11.02.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на стопанството - гр. Смядово, ул. "Ришки проход" № 2, ет. 1 .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2015