Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение ДЛС "Черни Лом" гр.Попово към "СИДП ДП" гр.Шумен, бул."Михаил Маджаров" № 68, За: инж.Стела Атанасова, Р.България 7800, Попово, Тел.: 0608 42047, E-mail: dls.cherni_lom@dpshumen.bg, Факс: 0608 44105

Място/места за контакт: ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dlschernilom.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dlschernilom.dpshumen.bg/?p=107.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Периодична доставка чрез покупка на масла, консумативи и резервни части за бензиномоторни триони (БМТ) и други, собственост на ТП ДЛС "Черни Лом”гр.Попово при „СИДП” ДП Шумен за 2015 година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 16820000

Описание:

Смазочни масла и препарати
Части за машини, използвани в горското стопанство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Необходимите масла, консумативи и резервни части са посочени в утвърдената техническата спецификация , която е приложена към документацията на публичната покана и същата е видна в сайта на Възложителя с адрес: http://dlschernilom.dpshumen.bg, в раздел:"ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА" . Видовете артикули са прогнозни и не обвързват Възложителя със задължителното им усвояване след сключване на договор. Количеството на всяка отделна доставка се извършва единствено и само след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (няма ограничение в количеството, може да бъде направена заявка и за един артикул), при възникнала необходимост от тях. Доставките ще се извършват в максимален срок до 4(четири) часа след подадена изрична писмена заявка по електронна поща или факс в рамките на работното време и съгласно условията на проект на договор и до определеният максимален финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно до 20 000,00 лв без вкл. ДДС. Няма ограничение в количеството и стойността на всяка отделна доставка(т.е. доставка може да бъде извършена и за минимална стойност).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул. "Михаил Маджаров" № 68

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Подробно описаните минимални изисквания за изпълнение на доставките предмет на настоящата поръчка могат да бъдат получени от деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес:гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" №68 всеки работен ден за времето от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока посочен като "срок за получаване на офертите" и на сайта на "ТП ДЛС Черни Лом" гр.Попово с адрес : http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"; 2.Условия и начин на плащане: Заплащането на всяка отделна доставка ще се извършва въз основа на единични цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника, като същите са фиксирани и не подлежат на завишаване през периода на изпълнение на договора, в рамките на предвидения от възложителя финансов ресурс . Стойността на доставките ще се заплаща по банков път от стопанската дейност на Възложителя и съгласно условията на договора в срок от 30(тридесет) дни след извършена доставка и представена фактура от страна на Изпълнителя; 4.Критерии за оценка на офертите- Предложена най-ниска обща крайна цена в лева без вкл. ДДС за извършване на доставките, като предложената крайна единична цена в лева без вкл. ДДС за всеки конкретен артикул включва и всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставките до административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово.Посочените единични цени в ценовото предложение не подлежат на промяна през целия период на договора. 4.Оферти за участие се приемат в деловодството на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68 всеки работен ден от 08,00-12,00 и от 13,00-16,30 часа вкл. в срока указан като "срок за получаване на офертите". 5.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл.101в от ЗОП, а именно: 5.1.Данни за лицето, което прави предложението(Представяне на участника-образец);5.2.Техническо предложение- образец;5.3.Ценово предложение-образец;5.4.Декларация за приемане условията на проект на договор- образец;5.5.Заверено копие от Сертификат за оторизиран дилър или друг аналогичен документ или еквивалент, разрешаващ извършване на доставките предмет на настоящата публична покана, издадено от компетентните органи за това. 6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.При сключването на договор класираният на първо място участник представя: 6.1.документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включване на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и 6.2.декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при същите условия с участника класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:- откаже да сключи договора:-не представи някой от документите по чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал.5 от ЗОП;- не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП. 7.Срок на договора- от датата на подписване до 31.12.2015г. вкл. 8.Срок на валидност на предложението - 90(деветдесет)дни от крайният срок за получаване на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията по настоящата публична покана е публикувана на сайта на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес:http://dlschernilom.dpshumen.bg в раздел "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА". Получените оферти ще се разглеждат на06.02.2015 г. от13,00 часа в заседателната зала та административната сграда на ТП ДЛС "Черни Лом" гр.Попово с адрес: гр.Попово, обл.Търговище, бул."Михаил Маджаров" № 68.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2015