Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. "Девети септември" No 1, За: Ивайло Иванов - Гл. експерт ПИП, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68252, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе, пл. "Девети септември" No 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е осъществяването на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – I-ви етап“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

А) Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: - законосъобразно започване на строежа; - осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; - годност на строежа за въвеждане в експлоатация. Б) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; В) Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Г) Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда. Д) Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл. 5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената Наредба. Е) Предоставяне на Възложителя на ежемесечни отчети и окончателен отчет за извършения строителен надзор по време на изпълнение на строително – монтажните работи, съдържащ: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставените документи (актове), както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходими мерки за решаването им. Ж) Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. Окончателните Доклади и техническите паспорти за всички строежи се представят в 3 (три) оригинала на хартиен и в 2 (два) екземпляра на електронен носител. З) Внасяне на окончателнитe доклади в Общинската администрация. И) Контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне 1 услуга с предмет: упражняване на строителен надзор. Обстоятелството се декларира с Декларация – списък на услугите, сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (под „сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка“ да се разбира извършването на дейности по упражняване на строителен надзор). Декларацията – списък трябва да е придружена от доказателства за посочените данни, както следва: а) позоваване на публичен регистър, в който се съдържа информация за извършената услуга; б) удостоверение от получател на услугата за извършената услуга; в) удостоверение от компетентен орган за извършената услуга. 2. Участниците трябва да притежават Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиц. проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на поръчката, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166 ал. 2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие на Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166 ал. 2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 3. Всеки участник следва да притежава сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно. Обстоятелството се доказва с представянето на заверено копие на валиден сертификат за въведена интегрирана система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Приложенията към поканата и настоящите указания за участие са публикувани на официалния интернет адрес на Възложителя, в раздел „Профил на купувача“ – http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha. Офертите ще бъдат отворени на 05.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, адрес: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл. 68. ал. 3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2015