BG-гр. Тервел

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ" към ДП" СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: Димитър Жеков- ръководител счетоводен отдел, Република България 9450, гр. Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: terveldds@abv.bg, Факс: 05751 2024

Място/места за контакт: ТП "ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ" към ДП" СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" Шумен

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: ..........................


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуга по профилактика и ремонт на офис оборудване (принтери, факс, скенери), услуги по профилактика и ремонт на персонолни компютри и компютърни устройства (хардуер) с резервни части на изпълнителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000, 50323000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на поръчката включва дейностите описани по долу относно до 17бр. компютърни конфигурации, до 17 бр. принтери, до 2 бр.копирни машини, 1 бр.факс, на обща стойност до 7000 лв., от които до 2000 лв. за 12 бр. профилактика, до 2500 лв. за 50 ремонта на офис оборудване, до 1000 лв. за 50 ремонта на компютри, и до 1500 лв. за части.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10, като изключение правят случаите, когато естеството на работа изисква тестване на техниката със специални технически и програмни средства в сервизната база на изпълнителя. Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Едно посещение на месец за профилактика, и посещения след заявка за ремонт. Изпълнението на услугата включва: - Профилактика (комплекс от услуги поддържащи работоспособността на офис оборудването на възложителя-принтери, копирни машини, скенери и факс апарати) чрез ежемесечно посещение на адреса на Възложителя - ремонт на офис оборудването на възложителя -принтери, копирни машини, скенери и факс апарати при възникване на необходимост (повреда) и след заявка за ремонт. -ремонт на персонолни компютри и компютърни устройства (хардуер) при възникване на необходимост(повреда) и след заявка за ремонт. Ремонта включва: - отстраняване на специфични технически проблеми и възможност за предоставяне на оборотна техника с еквивалентни характеристики на ремонтираната; - поддръжка на специализиран софтуер от системата на ИАГ и СИДП; - инсталиране и конфигуриране на софтуерни продукти; - асемблиране на хардуерни компоненти; възстановяване на данни; - инсталиране на програма за антивирусна защита; - премахване на вируси, защита срещу мрежови атаки, възстановяване на Windows със съхраняване на всички данни; - инсталиране и настройка на лицензирани програми, включване и настройка на ADSL, WiFi, 3G, Bluetooth, LAN, PPoE, VPN и др.; - осигуряване на професионални съвети и насоки за работа с компютри (обучение на потребители за компютърна безопасност и използване на програми). -предоставяне на оборотна техника в случаите, когато е необходим продължителен ремонт в сервиза на изпълнителя, -Доставка и монтаж на нови части и компоненти за замяна на ремонтираните, като вложените резервни части и други консумативи да са с гаранционни карти и гаранционен срок за извършените ремонтни работи. Резервните части, които ще доставя Изпълнителя да са придружени със сертификати за произход и качество.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ПОКАНАТА Срок на договора - 31.12.2015г., с опция за продължаване до изчерпване на ресурса. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Дата, час и място на отваряне на офертите - 10.00ч., 05.02.2015 г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Адрес на „Профила на купувача” http://dlstervel.dpshumen.bg Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицетокоето прави предложението; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Срок на валидност на офертата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. От участие ще бъдат отстранени участниците които са представили оферта която не отговаря на законовите изисквания. Комисията може да проверява посочените от участниците обстоятелства и да изискват представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2015