Версия за печат

BG-Твърдица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

обощина Твърдица, пл. Свобода № 1, За: Атанас Христов Атанасов, Р България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0454 44049

Място/места за контакт: община Твърдица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/1483,10256.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40470 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Твърдица

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискуеми документи покриващи изискванията на Възложителя към кандидата описани в публичната покана. • Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата; • Административни сведения; • Копие от регистрация на фирмата или копие от идентификационен код съгласно Чл. 23 от закона за Търговския регистър • Копие, заверено от участника на Удостоверение за актуално състояние на фирмата (в случаите на фирми без единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от ЗТР); • Копие, заверено от кандидата на документ за регистрация на фирмата по ДДС (идентификационен номер по ДДС) или декларация, че същата не е регистрирана; • Копие от лицензията за извършване превоз на пътници. • Копие от издадено валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата изправност; • Декларация или копие от договор за осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на превозните средства; • Декларация, че фирмата разполага с необходимия брой превозни средства и правоспособни водачи за изпълнение на поръчката; • Списъка на автомобилите и копия на договори за наем на превозните средства или договори за лизинг (ако има такива); • Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец; • Непопълнен, подписан и подпечатан на всяка страница проект на договор по образец При не представяне на изискуем документ от участника - той се отстранява от участие Втора част - Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя по поръчката подробно описани в Поканата и Техническото задание - В свободен текст се описват намеренията на кандидата за изпълнение на поръчката. С предложението си участникът трябва да докаже на Възложителя, че подробно се е запознал с предмета на поръчката, притежава необходимата техника и трудов ресурс и ще я изпълни в срока на действие на договора с необходимото качество и придружителни документи, спазвайки всички нормативни изисквания на българското законодателство. При констатиране на липса на документ или несъответствие на предложението за изпълнение на изискванията на Възложителя, кандидата се отстранява от участие. Трета част - Ценово предложение - изготвя се по приложен към публичната покана Образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Общинска администрация Твърдица съобщава на заинтересованите лица, че отварянето на ценовите оферти от процедурата на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на транспортни услуги за извозване на персонала на ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица”ще бъде на 06 февруари 2015 год. (петък) от 10,00 часа в заседателна зала на Община Твърдица. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2015