Версия за печат

BG-Севлиево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БЯЛА ЕООД, ул. Н. Д. Петков № 6, За: инж. Христо Шиопкалиев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 33557, E-mail: bjala@abv.bg, Факс: 0675 33555

Място/места за контакт: ул. Н. Д. Петков № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,738251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=3556.

Адрес на профила на купувача: http://vik-sevlievo.com/?page_id=710.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОХРАНА на ИМУЩЕСТВА на БЯЛА ЕООД, гр. Севлиево, ЕИК 817022393: Физическа, и със сигнално охранителна техника: 1. Денонощна (непрекъсната) физическа охрана и пропускателен режим, осъществявани от поне един охранител за всеки от обектите, на следните обекти на Възложителя, и на имуществата в обектите: Градска пречиствателна станция за отпадни води, гр. Севлиево; Помпена станция в землището на с. Богатово, общ. Севлиево; Поземлен имот на ул. „Никола Петков” № 6, гр. Севлиево, и построените в имота сгради (Административна, гаражи, и други без изключение). 2. Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ чрез мониторингов център за непрекъснат контрол и реагиране на сигнали за непозволен достъп на лица в охраняваните обекти на Възложителя, и охранителни мобилни групи (физически сили) на следните обекти: Градска Пречиствателна Станция за Отпадни Води в гр. Севлиево; Помпена станция в землището на село Богатово; Поземлен имот на ул. „Н. Петков” № 6 (гр. Севлиево), със сгради: Административна, гаражи, работилници и другите сгради в имота, без изключение. Сигнално-охранителната техника е собственост на Възложителя. Той осигурява за своя сметка и оборудването с необходимите за тази дейност кабели и акумулаторни батерии. Възможност за ползване и на техника - собственост на Доставчика. Обектите и имуществата в тях следва да бъдат физически непрекъснато защитавани от Доставчика чрез горепосочените дейности, от противоправни посегателства, по начини и с методи, определени от нормативните актове, и осъществявани по начини, възприети в практиката при предоставяне на охранителни услуги (доколкото не са договорени конкретни задължения, действия, отговорности или механизми).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

за период от 12 месеца, считано от влизане в сила на Договора за изпълнение на тази поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Севлиево

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставчикът осъществява дейностите по т.1. със собствен персонал и технически средства (освен сигнално – охранителната техника). Договорената цена включва всички преки и непреки разходи на Доставчика за организирането и осъществяването на охраната, вкл. и печалбата му. Начинът на работа в обектите се определя от Доставчика така, че да се постигне максимално възможната степен на защита на имуществата и обектите на Възложителя от противоправни посегателства. Доставчикът назначава необходимия брой охранителни работници, определя постовете на които ще извършва охранителната дейност, смените, правата и задълженията на охранителите, както и начина за носене на службата, правата и задълженията на охраната в съответствие с Правилника за пропускателния режим, утвърден от Възложителя. Доставчикът снабдява за своя сметка всички необходими технически и комуникационни средства (доколкото вече не са осигурени от Възложителя), въоръжение и боеприпаси, униформено облекло, екипировка и други помощни средства. При опит за извършване на престъпление в охраняемите обекти, както и при констатиране на извършено нарушение или престъпление, Доставчикикът предприема всички необходими мерки за предотвратяване настъпването на имуществени вреди, незабавно уведомява оправомощените длъжностни лица на Възложителя, и осъществява взаимодействие с органите на Полицията. В случай на производствена авария или природно бедствие Доставчикът се задължава да информира своевременно съответното длъжностно лице на Възложителя, също така взема мерки за оказване на първа помощ, участва при евентуална евакуация на персонала, съдейства при изясняване на обстоятелствата на варията или бедствието и взема всякакви други подходящи за случая мерки. Доставчикът охранява със COT и физически сили имуществото на Възложителя в охраняваните обекти, като включително: - Извършва наблюдение на охраняваните обекти чрез свой мониторингов център, регистрация и реагиране с физически сили за проверка на сигналите от COT. - При получаване на сигнал за посегателство върху охраняван обект противодейства с физически сили, предотвратявайки нанасянето на вреди на Възложителя. Изпълнява другите задължения съгласно Договора с Възложителя. За гарантиране на изпълнението на доставката съгласно горните критерии за ниво на качеството, Доставчикът следва да представи с офертата определените от Възложителя документи и докаже/ декларира следните обстоятелства: 1.Че има право (към момента на депозирането на офертата) да осъществява дейностите по Закона за частната охранителна дейност, които са предмет на проекта за Договор за охрана на обекти, 2. Че е извършвал без прекъсване през периода на 2010 – 2014 години, дейности по охрана на обекти и имущества – физическа (чрез физически лица – охранители), на територията на Община Севлиево, и в същия регион, за периода 2012 – 2014 години, да е осъществявал тази дейност за не по-малко от 10 обекта едновременно, поради което разполага с достатъчен опит в дейността си, и с познания на криминогенната обстановка в региона; 3. Че разполага с персонал според щатното си разписание, не по-малко от 20 служителя, и броя на служителите му през периода на 2010 – 2014 години не е намалявал под 20 служители, поради което разполага с физически ресурс да гарантира непрекъснатата (24 часа в денонощието) физическа охрана на обектите на възложителя; 4. Че разполага с дежурни екипи и мониторингов център, които функционират без прекъсване на територията на Община Севлиево, поради което разполага с реална възможност да реагира незабавно при задействане на сигналноизвестителната техника, монтирана при Възложителя. 5. Че е съгласен възложителят да се възползва от максимално допустимите по закон срокове за отсрочено плащане на задълженията си за плащане на цената на доставяните услуги – предмет на обществената поръчка, 6. Че разполага със сертификати за внедрени системи за управление на дейността, и за внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всички други условия и изисквания към офертата, кандидатите и провеждането на процедурата, както и проекта на договор който ще се сключи с доставчик на услугата, са публикувани в Профила на купувача на горепосочения адрес. Отварянето на офертите е публично и ще се извърши на 17 Февруари 2015 г. в 14.00 ч. в офиса на Възложителя на ет. 2 в Административната сграда на горепосочения адрес. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2015