Версия за печат

BG-Пазарджик

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"МБАЛ Пазарджик" АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Място/места за контакт: Стоянка Михайлова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal-pz.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-pz.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на миещи и почистващи препарати, уреди за почистване и еднократни кърпи за ръце за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД” 2015 г . Поръчката е обособена в четири позиции, както следва: Позиция № 1 – Доставка на Течен сапун за ръце и тяло– участниците следва да представят оферта за всички посочени в спецификацията номенклатурни единици, частични предложения няма да бъдат разглеждани Позиция № 2 – Доставка на Миещи и почистващи препарати, участниците следва да представят оферта за всички посочени в спецификацията номенклатурни единици, частични предложения няма да бъдат разглеждани Позиция № 3 – Доставка на Уреди за почистване, участниците следва да представят оферта за всички посочени в спецификацията номенклатурни единици, частични предложения няма да бъдат разглеждани Позиция № 4 – Доставка на Еднократни хартиени кърпи за ръце Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от една година, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка чрез периодични доставки по предварителни заявки по вид и количество.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33741100, 33763000, 44411000

Описание:

Почистващи продукти за ръце
Хартиени кърпи за изтриване на ръце
Санитарни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количество: съгласно Техническа спецификация №1, №2, №3 и №4 на Възложителя- като количествата са ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръча в пълния обем. При необходимост посочените количества могат да бъдат надхвърлени. Количествата са посочени в Техническа спецификация №1, №2, №3 и №4 на Възложителя, неразделна част от документацията, достъпна на интернет адрес mbal-pz.com

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД, гр. Пазарджик, ул. Болнична №15 , Вещеви скад

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят: Всеки кандидат може да представи само едно предложение за една или повече позиции, включващо изпълнението всички номенклатурни единици от съответната Спецификация. Задължително е условието за комплектност по отделните позиции № 1, 2 , 3 и 4 .Частични предложения по отделните позиции няма да бъдат разглеждани. При несъответствие на предложените хигиенни материали с изискванията на възложителя посочени в Спецификацията офертата на участника по съответната позиция подлежи на отстраняване от участие в процедурата . Офертата следва да съдържа: - Фирмени данни за участника – по образец - Участниците следва да докажат технически възможности за изпълнение на поръчката – Данни за наличие на складова/производствена база, транспортни средства и персонал. - Да представят мостри на предлаганите продукти, като мострите да бъдат отбелязани или маркирани със съответната номерация от Спецификацията по позиции. Мострите се представят в отделна от офертата опаковка. Мострите не се връщат на участниците - те се използват при определяне съответствието и качеството на предлагания продукт . - Образец оферта – техническо предложение - Образец Ценова оферта Срок за доставка – до 3 календарни дни след заявка от Възложителя. Начин на плащане : до 30 дни , а при наличие на основание, предвидено в хипотезата на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ не повече от 60 дни след доставката и представяне на данъчна фактура. Договорът за доставка се сключва в български лева, като се посочва крайната цена с начислен ДДС и включени всички разходи до Възложителя. Позиция 1 1.Течен сапун за ръце и тяло - концентриран, подходящ за всички видове кожа - 1 - 2 мл. да са достатъчни за 1 измиване. Опаковка от 0,700 литър до 1 литър 2. Течен сапун за ръце и тяло - концентриран, подходящ за всички видове кожа- 1 - 2 мл. да са достатъчни за 1 измиване. Опаковка от 3 литра до 5 литра Позиция 2 1. Миещ препарат за съдове- концентрат - с грижа за ръцете - с приятен аромат. Опаковка от 0,5 литър до 1 литър. 2.Течен препарат за почистване на WC - концентрат -за основно и поддържащо почистване. Опаковка от 0,4 литър до 1 литър 3.Миещ препарат абразив- за фаянс и плочки- прахообразен. Опаковка от 0,400 кг до 1 кг 4. Тоалетен сапун бебе - 75 гр. 5. Белина - концентрат - Опаковка от 0, 700 л. до 1 литър Позиция 3 1.Метли обикновени – стандартни с дълга дръжка 2. Четка за почистване на под с дръжка инокс 120 см. , права резба 3. Бърсалка за под на ленти - права резба 4. Бърсалка за под/ парцал / памучен/ , тип въже, тежест 220 гр. - права резба 5.Дръжка за бърсалки и четки инокс, 120 см, права резба 6. Дръжка за бърсалки и четки 120 см, права резба 7. Пластмасова кофа с изтисквач - 10-12 л. - със здрава и устойчива цедка 8. Полиетиленови чували за смет с размери 60см Х 90см ( Ш х В ) с дебелина 50 микрона– прозрачни- якост на опъване - не по- малко от 16 Mpa 9.Полиетиленови чували за смет – 130 литра с размери 80см Х 110см ( Ш х В ) с дебелина 0,05 мм – черни - 10. Полиетиленови чували за смет с размери 60см Х 90см ( Ш х В ) с дебелина 80 микрона– черни - якост на опъване - не по- малко от 16 Mpa Позиция 4 1.Еднократни сгънати кърпи за ръце - 1 пласт- размер- не по малък от 23/11 см/сгънати/, с добра плътност и попивателната способност, като не оставят власинки след подсушаването . Пакет от 200 бр - до 400 бр.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели: Цена на предложението (Ц) - с тегловен коефициент - 70, изчислен по формулата: Цmin Ц = ----------х 70 , където Ц i Ц min - минималната предложена цена – общата цена на съответната позиция, като сбор от единичните цени по заложеното годишно количество. Ц i - цена на конкретното предложение. Качество (К) - с тегловен коефициент – 30, като качеството ще бъде оценявано по съответната позиция, както следва : За Позиция № 1 – Доставка на Течен сапун за ръце и тяло- показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на показател качество: Концентрация , аромат, грижа за кожата участникът получава оценка К от : 30 т ( за отлично качество ) ; 20 т ( много добро качество ) ; 10 т ( добро качество ) ; 1 т ( слабо качество ). За Позиция № 2 – Доставка на Миещи и почистващи препарати- показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на показател качество: Концентрация , аромат, ефективност участникът получава оценка К от : 30 т ( за отлично качество ) ; 20 т ( много добро качество ) ; 10 т ( добро качество ) ; 1 т ( слабо качество ). За Позиция № 3 – Доставка на Уреди за почистване, показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на показател качество: Здравина на материала, ефективност, по-добри параметри от задължителните участникът получава оценка К от : 30 т ( за отлично качество ) ; 20 т ( много добро качество ) ; 10 т ( добро качество ) ; 1 т ( слабо качество ). За Позиция № 4 – Доставка на Еднократни хартиени кърпи за ръце показатели и тяхната тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по отношение на показател качество: Здравина, Плътност , попивателна способност участникът получава оценка К от : 30 т ( за отлично качество ) ; 20 т ( много добро качество ) ; 10 т ( добро качество ) ; 1 т ( слабо качество ). Обща комплексна оценка ( О ) = Ц + К за позиция На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-висока крайна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата да е представена в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес. Офертата се представя от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес : „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, ул. Болнична 15 , Деловодство. Офертата трябва да съдържа всички посочени от Възложителя изисквания и мостри. Срок за подаване на оферти – 03,02,2015- 15,00 ч Публичното отваряне на получените оферти ще се състои на 04,02,2015 г. от 09:00 часа в „МБАЛ Пазарджик” АД , гр. Пазарджик, Деканат, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. На интернет адрес mbal-pz.com на Възложителя в Профила на купувача се намират : 1. Публична покана 2. Описание на поръчката 3. Техническа спецификация №1, №2, №3 и №4 4. Данни за участника – по образец 5. Техническа оферта – образец №1, №2, №3 и №4 6. Ценова оферта- образец №1, №2, №3 и №4 7. Проект на договор

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2015