BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Митници", ул. Г.С.Раковски № 47, За: Мариана Митева, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594108, E-mail: mariana.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.customs.bg/bg/page/357.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Агенция „Митници”, бенефициент по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) организира процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Дейности за информация и публичност” по проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)”. Поръчката включва: Подготвяне на материали за медиите, които да отразяват дейностите по проекта; Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали, чрез които се популяризират ОПАК и проекта и се разясняват ползите от проекта, включително начините, по които ще се подобри административния процес и прозрачността на работа в Агенция „Митници“; Организиране на две конференции (една встъпителна и една заключителна) за запознаване на обществото с целите и резултатите от проекта; Отпечатване на доклад за резултатите от проекта, който да бъде разпространен до потребителите на административни услуги – граждани, бизнес и медии.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 79952000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Услуги, свързани с организирането на събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Организиране на две конференции (една встъпителна и една заключителна с не по-малко от 30 участника за всяка), с осигуряване на кетъринг. 2. Брошури – формат А5; цветни, двустранни; хартия минимум 100 гр./м2, хромова гланц; вкл. знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта – общо 200 бр.(100 бр. за встъпителната и 100 бр. за заключителната конференция). 3. Плакати – формат А1; пълноцветен печат, хартия минимум 100 гр./м2; вкл. знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта – 50 бр. 4. Папки – картонени, за вместимост над 60 листа със сгънат джоб с двойно биговане, с прорез за визитка и/или ластик, цветни, отпечатани със знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта – общо 60 бр.(30 бр. за встъпителната и 30 бр. за заключителната конференция). 5. Пакет информ. материали за участниците, съдържащ програмата на конференцията и разпечатки на презентациите – общо 60 бр. (30 бр. за встъпителна и 30 бр. за заключителната конференция). Цветен печат, хартия – мин. 80 гр./м2. Приблиз. бр. страници в един комплект – 20. Презентациите ще бъдат предоставени от Възложителя на електронен носител; 6. Падове - офсетова хартия мин. 80гр./м2, формат А4, 20 л. с картонени корици. На предната корица трябва да бъдат отпечатани в два цвята знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници”, името на проекта и думите „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”. На задната корица трябва да бъде отпечатано цветно знамето на ЕС. На всеки лист трябва да бъдат отпечатани знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК и логото на Агенция „Митници” – 60 бр. общо (30 бр. за встъпителната и 30 бр. за заключителната конференция). 7. Флаш памети – от най-малко 8 GB /с Interface USB 2.0 или USB 3.0/ със знамето на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото на ЕСФ, логото на ОПАК и логото на Агенция „Митници” – 60 бр. общо (30 бр. за встъпителната и 30 бр. за заключителната конференция). 8. Химикалки – метални, с пълнител тип паркер, с накрайник за таблет и смартфон, брандирани, цвят на мастилото син или черен, на химикалките се изобразяват знамето на ЕС и думите „Европейски съюз”, логото на ЕСФ, логото на ОПАК и логото на Агенция „Митници” – 60 бр. общо (30 бр. за встъпителната и 30 бр. за заключителната конференция). 9. Доклад за резултатите от проекта – тип книга, твърда корица, цветен, формат А5, включително знамето на ЕС, логото и слогана на ЕСФ, логото и слогана на ОПАК, логото на Агенция „Митници” и думите „Агенция „Митници” и името на проекта. – 50 бр. 10. Публикации в медии - 2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20663 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В общ. поръчка може да участва вс. бълг. или чуждестранно физ. или юрид. лице, както и техни о-ния, което отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в публ. покана и в техн. спецификация. Лице, което участва в о-ние или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на др. участник, не може да представя самостоятелна оферта. Във възлаганата общ. поръчка, едно физ. или юрид. лице може да участва само в едно обединение. Свърз. лица или свърз. предприятия не могат да бъдат самост. участници в една и съща общ. поръчка. Вс. участник може да представи само една оферта. Не се приемат варианти на оферти. Възлож. няма да допусне до разглеждане и оценка оферти, подадени от самост. участници, които са свърз. лица или свърз. предприятия по смисъла на § 1, т. 23а и т. 24 от Доп. разпоредби на ЗОП. Възлож. няма да допусне до разглеждане и оценка оферти на участници, за които са налице обстоятелствата по: - чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП; - чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - чл. 3, т. 8 от Зак. за икон. и фин. отношения с д-та, регистрирани в юрисдикции с преференциален дан. режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Отсъствието на посочените обстоятелства, участн. удостоверяват с декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Вс. участник трябва да разполага с екип от експерти, които да притежават необходимото образование и опит за изпълнение на вс. дейности, вкл. в обхвата на общ. поръчка. В екипа на участн.трябва да има най-малко сл.експерти: - Ръководител на екипа - осъществява цялостното ръководство, отговаря за изпълнението и отчетността при изпълнението на общ. поръчка, както и комуникацията между Възлож. и Изпълнителя. Сл. да притежава висше образование с образ.- квалиф. степен „магистър”, 5 г. опит в провеждането на информ. и/или рекламни кампании и др. подобни и/или участие в провеждането на най-малко 5 информ. и/или рекламни кампании и др. подобни, вкл. организиране на конференции и/или семинари и/или кръгли маси, медийно отразяване и др. подобни. - Ключов експерт 1 - отговаря за подготовката и провеждането на конференциите. Сл. да притежава висше образование, образ.- квалиф. степен „бакалавър”, 3 г. опит в организирането на конференции и/или семинари и/или кръгли маси и др. подобни и/или участие в организирането на най-малко 3 конференции и/или семинари и/или кръгли маси и други подобни. - Ключов експерт 2 - отговаря за подготовката на статиите и медийното отразяване. Сл. да притежава висше образование, образ.- квалиф. степен „бакалавър”, 1 г. опит в публикуване на статии, медийно отразяване и други подобни и/или най-малко 3 участия в мероприятия, свързани с публикуването на статии, медийно отразяване и други подобни. - Ключов експерт 3 – отговаря за изработване и отпечатване на информ. материали. Сл. да притежава висше образование, образ.- квалиф. степен „бакалавър”, 1 г. опит в изработване и отпечатване на материали и/или да е участвал в изработването и отпечатването на материали за най-малко 3 проекта. - Др. експерти - за изпълнението на поръчката Участн. има право да привлече краткосрочни експерти със специф. опит, с оглед естеството на поръчката. Ключ. експерти и експертите могат да съвместяват няколко от определените им дейности при изпълнение на поръчката. Участн. посочва в Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на поръчката образ., проф. квалификация и проф. опит на лицата, които ще извършват услугата, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Участн. доказва възможността да ползва посочените рък. на екип, ключовите експерти и експертите с подписана от тях Декл. за съгласие за участие по образец. Член на екипа на Изпълнителя, може да бъде заменен с др. експерт с равностоен опит, квалификация и умения или с по-добър специалист, само с писменото съгласие на Възл. При никакви обст. замяната на експерти и привличането на доп. специалисти, (вкл. и помощен персонал), не е основание за искане на каквото и да е доп. заплащане.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се подават в отдел „Канцелария и административно обслужване” на Централно митническо управление, Агенция „Митници”, София 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47, до изтичане на посочения в поканата срок. Офертата трябва да съдържа следните документи и информация: 1. Предложение, включващо данни за лицето, което прави предложението, включително координати за връзка, телефон, факс, адрес, представляващ, ведно със срок на валидност на офертата (Прил. № 1); 2. Техническо предложение (Прил. № 2); 3. Ценово предложение (Прил. № 3); 4. Списък на експертите, които отговарят за изпълнението на поръчката (Прил. № 4); 5. Декларация за съгласие за участие като ръководител на екипа/ключов експерт/експерт (Прил. № 5); 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Прил. № 6); 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.57, пар. 1, чл. 106, пар. 1, чл. 107 и чл. 109, пар. 2, буква „а” от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (Прил. № 7); 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Прил. № 8). 9. Декл. по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Прил. № 9); 10. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител (Прил. № 10). Офертата, ведно с изискуемите документи, се подава в запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Дейности за информация и публичност” по проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Сключване на договор: Възложителят сключва писмен договор с определения за Изпълнител. Преди подписване на договора, най-късно в деня на сключване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи: 1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя; 2. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 11); 3. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Във връзка с изпълнение от Възложителя на разпоредбата на чл. 101е, ал. 4 от ЗОП, участникът може да посочи коя част от информацията в договора има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива; (Приложение № 12); 4. Данни за банковата сметка на Изпълнителя. Отварянето на офертите ще се проведе на 29.01.2014 г. от 13:00 часа в сградата на Агенция "Митници", ЦМУ, гр. София, ул. Г.С.Раковски № 47. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Информация по Договор № А13-31-2/11.04.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд за изпълнение на проект „Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на на Агенция „Митници“ (Корпоративна архитектура)”, може да намерите на сайта на ОПАК, „За бенефициенти”, „Списък на одобрените проекти”, „Държавна администрация”, http://www.opac.government.bg/bg/for_beneficiaries/beneficiary/1142.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2015