BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Държавно горско стопанство-Добрич"ТП на "СИДП"гр.Шумен, ул."Марин Дринов"5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=233.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Охрана със сигнално охранителна техника на два обекта на възложителя- административна сграда в гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 и ловна хижа "Златия" находяща се в землището на с.Самуилово, общ.Добричка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на поръчката е охрана на два обекта със СОТ за срок до 31.12.2015 г. с опция за продължаването му при същите условия до сключване на нов договор, като в този случай максималният срок е до изчерпване на финансовия реурс на възложителя за поръчката за 2015 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в обектАдминистраивна сграда в гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 и в обект "Ловна хижа "Златия" в землището на с.Самуилово, общ.Добричка

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Охраната със сигнално-охранителна техника се извършва при следните условия: Непрекъсната охрана със СОТ от 17.00 до 8.00 часа в работни дни и 24 часа в почивни и празнични дни и контрол върху техническото състояние и работа на системата в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички получени съобщения ще се регистрират, обработват и разпечатват автоматично от приемните устройства и компютърните системи в дежурния център; Времето за реакция при получен алармиращ сигнал от СОТ е до петата минута за обект „Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5, и до петнадесетата минута за обект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка, от получаване на сигнала от предавателя с определена персонална честота, не по-късно от времето в минути, което участникът е посочил в предложението си. Изпълнителят след сключването на договора представя проект на план за охрана на обектите и план за реагиране при задействане на сигнал „аларма” от обектите, охранявани със сигнално-охранителна техника, които съгласувани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще са неразделна част от договора сключен със спечелилия участник. При констатирани посегателства Изпълнителят уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в зависимост от вида посегателство и органите на МВР. След констатиране на проникване чрез взлом, обектът се запечатва до извършване на ревизия от комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участника. Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснато техническо поддържане и ремонт за своя сметка на изградената сигнално-охранителна тахника за срока на договора, когато повредите не са възникнали по вина на служители на Възложителя. Техническото обслужване (ремонт) - обхваща извършването на следните дейности и доставки: - при необходимост монтаж на нови сензори или промяна на първоначалното им местоположение. - да се осигури 24 часов контрол върху техническото състояние и работа на системата в обектите на възложителя. Всички получени съобщения се регистрират, обработват и разпечатват автоматично от приемните устройства и компютърните системи в дежурния център; - да се осигури техници за своевременно отзоваване при възникване на технически проблеми или нужда от консултация при обслужването на охранителната система. В случай на установени дефектирали елементи на сигнално-известителна техника да се подменят в срок от 6 часа. - Изпълнителят декларира, че ще запази в тайна условията и начина на използване на сигнално-охранителната техника, както и друга служебна информация и обстоятелства, станали му известни във връзка с изпълнението на поръчката. - Изпълнителят се задължава да подсигури необходимото оборудване за осъществяване предмета на поръчката, извън наличното такова собственост на Възложителя. - Изпълнителят се задължава да извършва дейности предмет на обществената поръчка със свои персонал и технически средства, като качеството на услугата да отговаря на професионалните изисквания за този вид дейност. - Изпълнителят се задължава да не разпространява служебна и вътрешна информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при и по повод извършване на дейността му. 2. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2.1.„Административна сграда в гр.Добрич, ул.”Марин Дринов”5 2.2.Oбект „Ловна хижа „Златия” в землището на с.Самуилово, общ.Добричка 3. КОЛИЧЕСТВО/ОБЕМ Два обект за охрана 4. ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ Постоянна охрана, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. 5.НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА Участника предоставя услуга по чл.5, ал.1, т.2 от Закона за частната охранителна дейност /ЗЧОД/, а именно охрана на имуществото на възложителя. Охраната се извършва съгласно чл.5, ал.2 от ЗЧОД чрез технически системи за сигурност и помощни средства, подаващи сигнали при нарушаване на режима на охрана. При получен сигнал от техническите системи за сигурност монтирани в охранявания обект, изпълнителя незабавно предприема мерки съгласно чл.30, ал.1, т.2 от ЗЧОД, а именно проверява сигнала, като проверката се извършва от подвижни наряди.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на договора - 31.12.2015г., или сключване на нов договор за същата поръчка за 2016 г. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Дата, час и място на отваряне на офертите - от 13.00 ч. на 27.01.2015 г. на адрес гр.Добрич, ул."Марин Дринов"5 Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката. От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя. Участниците трябва да отговарят на следните специални изисквания съобразно предмета на поръчката: Участника да разполага с минимум: 1/ 4 (четирима) диспечера в диспечерския си пункт и 6/шест/ служители водачи на служебни автомобили Участника да разполага с: 1/ Диспечерски пункт в гр.Добрич осигуряващ 24ч. дежурство 2/ Минимум 1 бр. лек патрулен автомобил и 1 бр. високопроходим патрулен автомобил. Автомобилите да са базирани в гр.Добрич, и да обслужват гр.Добрич -Участника да е въвел система за контрол на качеството -участника да е въвел система за здравословни и безопасни условия на труд Участниците следва да представят с офертата си следните документи за доказване на общите и специалните изисквания на закона и възложителя: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника (по образец към документацията) Документи за представяне на участника (чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП) Представяне на участника съгласно с посочване на ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”а” от ЗОП - по образец ) Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”б” (по образец ) Подава се и от подизпълнителя-чл.47, ал.8 ЗОП. Доказателства за притежание на специално разрешение (лиценз) или членство в определена организация, ако такова е необходимо за изпълнение на услугата (съгл.чл.56, ал.1, т.1, б.”в” във вр.с чл.49, ал.2 от ЗОП Документи за доказване допустимостта на участника и подизпълнителите Декларация по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образеца към документацията). Декларация, че участникът приема условията на проекто договора(по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образеца към документацията) ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ Декларация, по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции, съгласно удостоверение за актуално състояние Документи свързани с доказване на покриването на минималните изисквания за технически възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка Списък на техническите лица, вкл.на тези отговарящи за контрола на качеството (чл.51, ал.1, т.4 и т.7 от ЗОП) Декларация за техническото оборудване с което разполага участника за изпълнение на поръчката (чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП) Заверено от участника копие на сертификати -система за контрол на качеството EN ISO 9001:2008 или еквивалентен - за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 1801:2007 или еквивалентен Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4; Ценово предложение

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2015