Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", бул. "Проф. Якимов" № 1, За: Красимир Георгиев, РБ 8010, Бургас, Тел.: 056 716730, E-mail: office_d@btu.bg, Факс: 056 880249

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.btu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подмяна на съществуваща дървена дограма с PVC дограма в сгради на Университет "Проф. д-р Асен Златаров". Прогнозната стойност е без вкл. ДДС. Източник на финансиране- бюджетни средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гаранции /парична или банкова/: за участие - 2000 лева, за изпълнение - 3 % от стойността на договора /офертата/. Заплащането на паричните гаранции се извършва по следната банкова сметка: BG94STSA93003300290023, BIC: STSABGSF Банка "ДСК". Срок за изпълнение: 60 календарни дни от датата на сключване на договора. Срок на валидност на офертата: не по- малко от 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Строително- ремонтните работи да бъдат изпълнени в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в РБ. Използваните материали и изделия да бъдат придружени с необходимите сертификати за качество и декларации за съответствие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1./ Единични цени за видовете СРР с включена стойност на материалите: а/ демонтаж и изхвърляне на съществуваща дограма б/ доставка и монтаж на 4-ри камерна PVC дограма с външни водоотвеждащи первази без отваряеми части вкл. стъклопакет 24 мм в/ доставка и монтаж на 4-ри камерна PVC дограма с външни водоотвеждащи первази с 10 % отваряеми части вкл. стъклопакет 24 мм г/ доставка и монтаж на 4-ри камерна PVC дограма с външни водоотвеждащи первази с 20 % отваряеми части вкл. стъклопакет 24 мм д/ доставка и монтаж на 4-ри камерна PVC дограма с външни водоотвеждащи первази с 30 % отваряеми части вкл. стъклопакет 24 мм е/ обръщане около дограмата вътрешно ж/ обръщане около дограмата външно К1- коефициент за единични цени за СРР С1=8 Максимална оценка получава офертата с най- ниска сума от единичните цени =а+0,3* б+в+г+д+10*(е+ж) 2./ Показатели за ценообразуване на допълнително възникнали видове СРР а/ часова ставка б/ допълнителни разходи в/доставно- складови разходи г/ печалба К2- Коефициент за показатели за ценообразуване С2=2 Максимална оценка получава офертата с най- добри показатели за ценообразуване. К1 и К2=(1-10) Предлаганите цени са без вкл. ДДС. Комплексен коефициент - К. На първо място се класира участникът с най- висок комплексен коефициент: К=К1* С1 + К2 * С2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е публикувана на Интернет страницата на университета www.btu.bg, в "Профил на купувача". Офертата на участника следва да има минималното съдържание, съгласно чл. 101в от ЗОП: 1./ Данни за лицето, което прави предложението, 2./ Техническо предложение 3./ Ценово предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, 4./ Срок на валидност на офертата, 5./ Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, 6./ Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП, 7./ Справка- декларация за основните договори за СРР на обекти, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Справката съдържа информация за начална и крайна дата на изпълнение, стойност на договорите, данни за възложителите, придружени с фактурите и с препоръки за изпълнените договори. Във всяка препръка следва да са посочени стойността, дата и място на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Офертата следва да съдържа списък на приложените документи. Всяка страница от съдържанието на офертата следва да е подписана и номерирана с пореден номер на страницата от участника. Офертите се подават в деловодството на университета: гр. Бургас 8010, бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, в запечетан, непрозрачен плик, надписан с наименованието на участника, адрес, телефон, и по възможност -факс и електронен адрес в срок до 30.01.2015 г. до 16.00 часа. Върху плика се посочва наименованието на поръчката, адес за кореспонденция, телефон и по вэзможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: на 02.02.2015 г. в 11.00 часа в сградата на ректората, гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2015