Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище" АД, кв. "Запад", За: Николай Стойчев - Ръководител направление "Икономически дейности", Р. България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: nstoychev_mbaltrg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: "МБАЛ - Търговище" АД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за скопично – графичен рентгенов апарат EVOLUTION HV, на МБАЛ - Търговище АД" Описание на поръчката: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за скопично – графичен рентгенов апарат EVOLUTION HV. Описание на рентгеновият апарат: - Рентгенова уредба: EVOLUTION; - Фирма производител: Radiologia, год. на производство 2007 г.; - Скопично – графичен; - Генератор: тип SHF 65 kW, високочестотен, компютъризиран; - Тип на рентгеновата тръба /скопии и графии/: въртящ анод; - Режим на управление: автоматичен. Забележка: За по детайлна информация е препоръчително кандидатите да направят оглед на място за запознаване с фактическите нужди на Възложителя. Минимални изисквания: Несъответствието с минималните изисквания на възложителя е основание за отстраняване на кандидата. 1. Участниците трябва да предложат апаратура, която отговарят напълно на минималните изискванията на възложителя. Неизпълнението им ще доведе до отстраняване на участника подал офертата. Декларираните съответствия се доказват с писмо от производителя или с оригинална брошура / копие на техническа литература на апаратурата с превод на български език. 2. Участниците трябва да бъдат сертифицирани по ISO 9001:2008 или еквивалент за качество на услугите, които предлагат. 3. Участниците трябва да предложат апаратура, която отговаря на изискванията за качество на ISO 13485:2003 или еквивалент – доказва се с валидни сертификати на името на производителя или законния представител. 4 Заверено от участника копие на разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника в процедурата от ИАЛ. 4. Документи за осигуряване на гаранция;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33111800

Описание:

Система за рентгенова диагностика


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Доставка и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за скопично – графичен рентгенов апарат EVOLUTION HV, на МБАЛ - Търговище АД".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

"МБАЛ - Търговище" АД, гр. Търговище, кв. "Запад"

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да предложат апаратура, която отговарят напълно на минималните изискванията на възложителя. Неизпълнението им ще доведе до отстраняване на участника подал офертата. Декларираните съответствия се доказват с писмо от производителя или с оригинална брошура / копие на техническа литература на апаратурата с превод на български език.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА Всяка оферта трябва да съдържа: Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик и следва да съдържат: Плик №1 с надпис "ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" • Списък на документите, съдържащи се в офертата. • Копие от документа за единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. • Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Р. България. • Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП • Документи съгласно Минималните изисквания на възложителя (описани по-горе в документацията). Плик № 2 с надпис "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА" съдържа: Техническа оферта съгласно нуждите на възложителя и информация (в свободен текст) както следва: Гаранционен срок Срок за доставка. Техническата оферта представлява техническата спецификация на предлагания продукт /с превод на Български език/ Плик № 3 с надпис "ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА" Ценовото предложение на участника. Трите плика се поставят в един непрозрачен плик на който се посочва предмета на поканата и данни за участника. ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 1. Документацията за участие може да се получи от профила на купувача на Възложителя. 2. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. 3. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 5. Срокът за получаване на оферти до 16.00 часа на 28.01.2015 г. в деловодството на „МБАЛ – Търговище” АД, гр. Търговище, кв. „Запад”. 6. Офертите ще бъдат отворени на 29.01.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на „МБАЛ – Търговище” АД. 7. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик /съдържащ описаните по-горе три плика/ от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на публичната покана, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 8. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. 9. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. За настоящата процедура срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни включително, считано от крайната дата за предаване на офертите. 10. Когато за някой от посочените документи от офертата е определено, че може да се представи в „заверено копие", за такъв документ се счита този, при който копието на документа е ясно четливо и има следното съдържание: гриф „вярно с оригинала";

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/01/2015