Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

,,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - П" ЕООД, ул.,, Алеко Богориди"№ 7, За: Динчо Маринов Маринов, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 62357, E-mail: office@vik-pan.com,, Факс: 0357 62357

Място/места за контакт: гр. Панагюрище., ул.,, Алеко Богориди"№ 7

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vik-pan.com..

Адрес на профила на купувача: http://www.vik-pan.com..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ИЗРАБОТКА,ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВИК - П ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, С ОГЛЕД НАМАЛЯВАНЕ ЗАГУБИТЕ НА ВОДА И ТОЧНОСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ВОДНИЯ БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31720000

Описание:

Електромеханично оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

37000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Комуникацията да се осъществява по GSM-GPRS радиоканал. 2. Да се извършва контрол и управление на следните технологични параметри: Контрол: - Помпен агрегат работи/не работи; дистанционно/местно управление; задействана защита (при свободен позиционен изход на съществуващата защита); ток на агрегата в % или в ампери (при наличен токов трансформатор с изход 0-5 А~). - Ниво във водоеми за водоемите под 400 м2 на 5 дискретни нива през 20 %; за водоемите над 400 м2 с точност минимум 5 cm. - Степен на отваряне на крана: при наличен потенциометър – процентно, а при липса на такъв дискретно – отворен/затворен до крайните изключватели. - Налягане в напорния водопровод - Общо за обекта: напрежение от токоизправитела (аналогово); напрежение на акумулаторната батерия (аналогово). - Състояние на датчиците за охрана – задействани/незадействани със запомняне и възможност за дистанционно нулиране. - Ниво на GSM-сигнала (аналогово) Управление на помпения агрегат – пуск/стоп. Управление на спирателни кранове - при наличен потенциометър – процентно, а при липса на такъв – дискретно с отваряне/затваряне до крайните изключватели и с възможност за управление по време (напр. „отваряй 6 секунди”). 3. Изисквания към апаратурата и софтеура: - Всички модули на системата да са взаимно заменяеми без необходимостта при замяна да се извършват апаратни или софтуерни промени на обекта; - Апаратурата да се монтира в пластмасови шкафове на евролайсна; - Захранването да се извършва от мрежата и резервирано от акумураторна батерия, а за обектите без мрежово електрозахранване – от акумулаторна батерия и фотоволтаичен панел с контролер, осигуряващ заряд на батерията и работа при наличие на слънчево греене независимо от състоянието на батерията, дори при късо съединение в изводите й; - Оптронна развръзка и светодиодна индикация за всички изходи и на всички позиционните входове; - Светодиодна индикация за захранващите напрежения на основната платка и GSM-модема, за изключил предпазител и за състоянието на комуникацията; - Задаване на адреса и други настройки по избор с микропревключватели или дистанционно от диспечерската станция в ЕЕПРОМ; - Функция "Дебитомер" в терминалната станция за определяне на моментния разход чрез водомер с електрически импулсен изход по времето между импулсите; -Функцията„Логер” за непрекъснат запис на параметри през 15 сек. и предаването им към диспечерската станция при запитване от нея; - Възможност за отчитане на моточасовете на помпените агрегати; - Системата да е отворена за разширяване за добавяне на нови обекти, контролни точки за налягането, нови датчици и съоръжения за управление и др. по същите цени, както при началната доставка, корегирани с официалния индекс на инфлация; - Терминалните станции да имат свободни входове за бъдещо включване на следните устройства: Ултразвукови разходомери с изход 4-20 mA и импулсен изход – 2 бр.; Темрмометри за състоянието на помпените агрегати – 2 бр.; Разширители за допълнителни позиционни, аналогови и импулсни входове. - Диспечерската станция да осигурява: Вторична обработка, визуализация върху групови и индивидуални схеми за всички обекти и архивиране на получените данни; Автоматично циклично повикване на терминалните станции през интервал, зададен от оператора; Изпращане на команди за управление в ръчен режим и автоматично управление по зададен от Възложителя алгоритъм; Влизане в програмата с индивидуални пароли за потребителите; Дистанционен контрол и управление по Интернет от други диспечерски станции, посочени от потребителя; Изпращане на индивидуални настройки към терминалните станции на обектите чрез функционални бутони на схемите; Възможност за различен режим на управление според часовите зони – напр. напълване на водоемите до различно ниво; Директно от диспечерската програма върху мнемосхемата да могат да се наблюдават графики на изменението на отделните

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/01/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/01/2015