Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света София” ЕАД, ул. “Михалаки Ташев” № 2, За: Николай Георгиев, България 1330, София, Тел.: 02 4470245, E-mail: sagbal.svetasofia@mail.bg, Факс: 02 4470245

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.1agb.com.

Адрес на профила на купувача: www.1agb.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на дезинфектанти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24455000

Описание:

Дезинфектанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 22 вида дезинфектанти с подробно описание на техническите и работни характеристики, разпределени в седем групи с оглед на предназначението им.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

склада на болницата

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът е длъжен да оферира търговски продукти съответстващи на изискванията и описанието, посочени в Техническата спецификация. 2. Доставяните дезинфектанти трябва да отговарят на изискванията за качество съгласно българските и международните норми и стандарти и на нормативно установените изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди включително на въведените с тях разпоредби на относимите Европейски директиви. 3. Дезинфектантите се доставят в склада на болницата гр. София ул. „Михалаки Ташев” № 2 с транспорт на доставчика. 4. Доставяните дезинфектанти да имат маркировка /дата на производство, производител и срок на годност/. Остатъчният срок на годност не може да бъде по – малък от 12 месеца от обявения върху опаковката към датата на доставката. 5. Видът на доставяните дезинфектанти, трябва да отговарят напълно на характеристиките, заложени в техническата спецификация. 6. Участникът трябва да предостави на Възложителя всички документи, свързани с приложението на дезинфектантите в превод на български език включително листове за безопасност, упътване за употреба, документи за срок на годност и други. 7.Участниците се задължават да извършват ежемесечно доставките на дезинфектантите в тридневен срок от получаване на писмена заявка от страна на възложителя, а при спешна необходимост в рамките на същия работен ден. 8. Плащанията на доставените дезинфектанти се извършват чрез банков превод по сметка на доставчика в срок до 60 дни след предаването на дезинфектантите и представяне на фактура, подписана и одобрена от купувача и предавателно–приемателен протокол. 9. Плащанията се извършват след представяне на всички необходими за плащането документи.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Оценка за предлагана цена – до 60 точки 2.Оценка за качество - до 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На заинтересованите лица е предоставен достъп по електронен път до документацията и приложенията към нея, съдържащи пълното описание на предмета на поръчката, изискванията към участниците и изисквания към изпълнението, условия за подаване на оферта, методика за оценка на офертите, образци на документи, които са публикувани на интернет адреса на възложителя: www.1agb.com, "Профил на купувача". Публичното заседание по чл.68, ал.3 от ЗОП за отваряне на постъпилите оферти ще се проведе на 26.01.2014 г. от 11.00 часа в рапортната зала на четвърти етаж на болницата. Всяка оферта, подадена от участник, трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2. Заявление за участие. 3.Административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код, БУЛСТАТ или ЕГН, адрес, за кореспонденция при провеждането на процедурата, включително електронен адрес, лица за контакт, обслужваща банка и банкова сметка и декларация. 4. В случай, че участникът участва като обединение (консорциум, сдружение), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват и представят в процедурата писмено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението и да сключи договор за възлагане на поръчката. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 5. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП. 6. Документи от производителя, удостоверяващ правото на участника да извършва продажба на дезинфектанти на територията на Република България за срока на изпълнение на договора включително договор, оторизационно писмо, пълномощно или друг документ; 7.Декларация за участието на подизпълнител, ако участникът предвижда такова, както и дела на неговото участие. 8. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 10. Декларация по чл. 55, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП. 11. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 12. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата в оригинал, когато офертата или някой от документите, съдържащи се в нея не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно търговската му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларацията по чл. 47 от 3ОП не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 15. Техническо предложение и техническа оферта по образец. 16. Ценово предложение и ценова оферта по образец.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/01/2015