Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата процедура предвижда избор на изпълнител, който да извършва полиграфическа изработка на вестник „Карнобатски глас” през 2015 - 2016 г. при следните варианти: а) Вариант 1: - обем 8 (осем) страници; - формат 30 х 44 (таблоид); - вестникарска хартия 45 г/м2; - 1 и 8 страници пълноцветни; - 2 – 7 страници черно-бели; - тираж 5 000 (пет хиляди) броя. б) Вариант 2: - обем 12 (дванадесет) страници; - формат 30 х 44 (таблоид); - вестникарска хартия 45 г/м2; - 1 и 12 страници пълноцветни; - 2 – 11 страници черно-бели; - тираж 5 000 (пет хиляди) броя. Изработката включва следния обем дейности: разпечатване на фолио; монтаж; отпечатване; комплектоване; пакетиране и доставка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22200000

Описание:

Вестници, специализирани, периодични и илюстровани списания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

а) Вариант 1: - обем 8 (осем) страници; - формат 30 х 44 (таблоид); - вестникарска хартия 45 г/м2; - 1 и 8 страници пълноцветни; - 2 – 7 страници черно-бели; - тираж 5 000 (пет хиляди) броя. б) Вариант 2: - обем 12 (дванадесет) страници; - формат 30 х 44 (таблоид); - вестникарска хартия 45 г/м2; - 1 и 12 страници пълноцветни; - 2 – 11 страници черно-бели; - тираж 5 000 (пет хиляди) броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сградата на община Карнобат, находяща се на бул. "България" № 12

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; участникът следва да е изпълнявал услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката; Срок за изпълнение на услугата: 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора. Полиграфическата изработка на вестник „Карнобатски глас” да се извършва ежеседмично, като предаване на готовия тираж трябва да се извърши до 9,00 часа сутринта в събота, в сградата на община Карнобат. Извършване на полиграфическата изработка на вестник „Карнобатски глас” и свързаните с нея дейности ще се извършва съгласно изискванията на възложителя. Срок за валидност на офертата - не по-малко от 60 календарни дни от датата на получаване на офертата. Гаранция за изпълнение на договора - 3 (три) % от прогнозната стойност на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи могат да бъдат получени на следния интернет адрес: http://karnobat.acstre.com Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 17,00 часа на 23.01.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка на вестник „Карнобатски глас” през 2015 - 2016 г.”. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 3. Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение, срок на валидност на офертата. 4.Ценова оферта. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че Отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Полиграфическа изработка на вестник „Карнобатски глас” през 2015 - 2016 г.”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 26.01.2015 г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2015