BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, Република България 1849, София, Тел.: 0882 826677, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55000000

Описание:

Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обслужване на хотелски комплекс, перално стопанство и спортен комплекс на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи за срок от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Административно и хигиенно обслужване на хотелския комплекс. - Блок А, с капацитет: 8 единични и 20 двойни стаи, с общ брой легла – 48; - Блок Б, с капацитет: 12 единични, 25 двойни и 3 тройни стаи, президентски апартамент, с общ брой легла – 73; - Блок Д, с капацитет: 3 единични и 15 двойни стаи, 3 апартамента, с общ брой легла – 39. 2. Работното време на хотелите е без прекъсване, включително събота и неделя. 3. Организиране на посрещането, настаняването, обслужването и изпращането на клиентите на хотелския комплекс. 4. Ежедневно водене на необходимата документация за регистрация, присъствие и отчет, съгласно изискванията на Закона за туризма и органите на МВР. 5. Поддържане на необходимата чистота и ред на пространството около блоковете на хотелския комплекс, паркинга и поддръжка на цветните алеи към подходите. 6. Обслужване на перално стопанство, намиращо се в Блок Б – пране, сушене, гладене и пакетиране на спално бельо и покривки, при спазване на разходните норми на консумативите при пране. 7. Административно и хигиенно обслужване на спортен комплекс: - Два тенис корта; - Фитнес зала; - Сауна; - Спортна зала с тенис на маса, билярд и шах. 8. Следене за правилното и добросъвестно използване на обзавеждането, инвентара и монтираното оборудване от клиентите на хотелския и спортния комплекси. Своевременно съставяне на констативни протоколи при установени липси, аварии и повреди по вина на клиентите. 9. Осигуряване на следния брой персонал – един управител, трима администратори, трима камериери, един перач. 10. Броя на персонала не се променя, независимо от това дали са налице обективни и субективни причини, като наличие на отпуски, болнични, напускане на работници и др.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

- Кц е предложената цена, с относителна тежест 60 % - Ккв е наличие на екип със съответната квалификация и опит, с относителна тежест 30 % - Коп е опит в изпълнението на дейности/услуги със сходен предмет, с относителна тежест 10 %. *Комплексна оценка (КО) Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО= (Кц х 0,6) + (Ккв х 0,3) + (Коп х 0,1) 1. Показател 1 (Кц) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 50 (петдесет) и минимален – 10 (десет); Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 50 точки. Минималният брой точки получава офертата с предложена най-висока цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят чрез интерполация въз основа на предложените от тях цени. ВАЖНО! – Максималната възможна цена е 66 000 лв. без ДДС. Оферти с по-висока от максималната цена няма да бъдат разглеждани. Важно: Към Ценовото предложение на участниците задължително се прилага финансов разчет как е определено. В него задължително следва да фигурират как са определени възнагражденията на персонала, който ще бъде използван, при спазване на минималните осигурителни прагове за съответните професии. Оферти, които не съдържат финансов разчет, няма да бъдат разглеждани. 2. Показател 2 (Ккв) – „Наличие на екип със съответната квалификация и опит”, с максимален брой точки – 50 (петдесет) и минимален 10 (десет); Доказва се с дипломи, сертификати за придобита квалификация и трудов стаж по специалността. Екипът, който притежава най-добра квалификация и опит получава 50 точки, този с най-ниска 10 точки. Предложенията на останалите кандидати се оценяват чрез интерполация. 3. Показател 3 (Коп) – опит в изпълнението на дейности/услуги със сходен предмет Доказателства за изпълнените дейности/услуги със сходен предмет. Кандидата, който притежава най-голям опит получава 50 точки, този с най-малък 10 точки. Предложенията на останалите кандидати се оценяват чрез интерполация. Максималната КО, която може да получи всеки участник е 50 (петдесет) точки. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. На първо място се класира участникът, получил най-голяма комплексна оценка. При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято предлаганата цена е по-ниска.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата информация е налична, общодостъпна и безплатна на сайта на ЦРЧРРИ, "Профил на купувача". Офертите се получават на адрес: гр. София, кв. Кремиковци, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 24.01.2015 г. в сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, гр. София, кв. Кремиковци, втори етаж, зала № 21, на 24.01.2015 г. от 09:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/01/2015