Версия за печат

BG-с.Ряхово, община Сливо поле

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кметът на Кметство село Ряхово,община Сливо поле, ул."Цар Борис Първи "№1, За: Росица Петрова, Република България 7070, с.Ряхово, община Сливо поле, Тел.: 0885 069223, E-mail: rosiptrv@abv.bg

Място/места за контакт: Кметство село Ряхово , Община Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=88&selected=158&parent_id=140.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“ ДОСТАВКА на храни и хранителни продукти през периода февруари 2015година – февруари 2016година включително, за нуждите на Домашен социален патронаж – село Ряхово, община Сливо поле и за нуждите на Целодневна детска градина -филиал село Ряхово община Сливо поле със следните обособени позици: I. “ ДОСТАВКА на храни и хранителни продукти през периода февруари 2015година – февруари 2016година включително, за нуждите на Домашен социален патронаж/ДСП/ – село Ряхово, община Сливо поле II. “ ДОСТАВКА на храни и хранителни продукти през периода февруари 2015година – февруари 2016година включително, за нуждите на Целодневна детска градина/ЦДГ/ -филиал село Ряхово община Сливо поле “. С настоящата публична покана се предвижда доставка на храни и хранителни продукти /Хляб и хлебни изделия , Мляко и млечни продукти, Месо и месни продукти, Пресни плодове и зеленчуци, Замразени плодове и зеленчуци, Консерви, Разни хранителни продукти, варива, тестени изделия и подправки;/, чрез периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя. Доставките се изпълняват въз основа на подавани от Възложителя заявки в срок не по – дълъг от 3 работни дни. Срокът на договорите за доставка е от февруари 2015година до февруари 2016година включително.Доставките на храните и хранителните продукти ще се извършват на следните адреси :За обособена позиция І - ДСП –с.Ряхово, община Сливо поле, област Русе на адрес: ул„.Александър Стамболийски „№1а; За обособена позиция ІІ - ЦДГ филиал - с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе на адрес: ул. „Цар Борис Първи” № 46Възложителят заплаща доставените продукти в срок до 30-то число на месеца,/а през месец феврури до 28 – мо число на месеца/ , в който е извършена съответната доставка, за която Изпълнителят е представил всички първични платежни документи (стокова разписка, фактура, копие от приетите заявки и документ за произход и качество, като последният може да се представи еднократно за съответната стока, ако отговаря за съответните доставки). 3. Плащането на сумите за доставените продукти става по банков път, въз основа на издадената от Изпълнителя фактура и изпълнението на другите предпоставки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15131000, 15430000, 15800000, 15810000, 15850000, 15851000, 03220000, 03311000, 15511000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Приготвени храни и консерви от месо
Мазнини, годни за консумация
Различни хранителни продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Тестени изделия
Макаронени изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Риба
Мляко


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата за финансиране стойност, която участниците могат да предлагат е 31 922,75/ тридесет и една хиляди деветстотин двадесет и два лева и седемдесет и пет ст./ лева без ДДС, от които: 4.2.1.За обособена позиция І - до 24 655,58лева/двадесет и четири хиляди шестотин петдесет и пет лева и петдесет и осем ст./ без включен ДДС; 4.2.2.За обособена позиция ІІ – до 7 267,17лева /седем хиляди двеста шестдесет и седем лева и седемнадесет ст./ без включен ДДС;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31923 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Ряхово, община Сливо поле , обл.Русе

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи условия за участие 1.1 Участник в настоящата покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната покана се представлява от управителя/управителите или от други законно определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 1.2. Да има регистрация в Търговския регистър или в Регистър БУЛСТАТ. 1.3.Да притежава актуална регистрация на търговец, отнасяща се за обект за производство или за търговия с храни. 1.4. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. 2.Технически изисквания 2.1.Участникът следва да разполага със собствено или да има на разположение по нормативно установен начин транспортно средство, регистрирано за транспортиране на хранителни продукти, съгласно изискванията на РЗИ и Агенцията по храните; 2.2.Документ, с който се доказва горепосоченото изискване: Списък на собствени и/или наети специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти, придружен с валидни удостоверение за регистрация;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2015 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всеки участник, отговарящ на изискванията на Възложителя има право да подаде само една оферта , която да съдържа следните документи: а/ Оригинал на Оферта по образец, с включено предложение за срок на валидност на офертата и съдържаща административни данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника; б/ Посочване на ЕИК за регистрация по чл.23 от Закона за търговския регистър;Представяне на удостоверение за регистрация по БУСТАТ; в/ Заверено копие от регистрация по ЗДДС (ако има такава); г/ Заверено копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните; д/ Оригинал на Списък на транспортните средства, с които ще се изпълняват заявките на Възложителя, придружен със заверени от участника копия на съответното им удостоверение, издадено от компетентните органи за превоз на продуктите, с които ще се извършват доставките до съответния обект; е/ Оригинал на Техническо предложение, съгласно изискванията на Възложителя – по образец – попълнено, подписано и подпечатано от участника; ж/ Оригинал на Ценово предложение – по образец – попълнено, подписано и подпечатано от участника. Забележка: В случай, че офертата е подписана от упълномощено лице към посочените документи се прилага и нотариално заверено копие от пълномощното. 2.Всички документи трябва да бъдат представени на български език или с превод. Всички страници на копията на документите трябва да са заверени от участника с „Вярно с оригинала” и да имат свеж печат на участника (ако участника разполага с такъв) и подпис на лицето, притежаващо представителна власт на участника. 3.Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, горепосочените документи се представят и в превод. 4.В случай че участникът участва като обединение/консорциум, изброеното по-горе изискване се прилага за обединението/консорциума като цяло Забележка: Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица Подробни указания във връзка с настоящата публична покана се съдържат в указанията ,публикувани на следният адрес : http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=88&selected=158&parent_id=140 ВАЖНО ! Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 27.01.2015г. от 10:30 ч. в срадата на Кметство с.Ряхово, община Сливо поле, ул."Цар Борис Първи "№1, ет.2. На това публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни упълномощени представили, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/01/2015