Версия за печат

BG-Ракитово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ракитово, област Пазарджик, община Ракитово, град Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” №: 57;, За: Анна Мацанова - младши експерт "ДОУ и ОП", Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Място/места за контакт: Дирекция "ДОУ и ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://rakitovo.info/.

Адрес на профила на купувача: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на ”Донбаски въглища” и пелети за нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово”, със съответните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на ”Донбаски въглища” за нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово”; Обособена позиция 2: „Доставка на пелети за нуждите на детските градини и общинските центрове на територията на община Ракитово”;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09110000

Описание:

Твърди горива


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За Обособена позиция 1: 1.Изпълнителя е длъжен: 1.1. Да достави и сортира на определените от Възложителя места, ДОНБАСКИ ВЪГЛИЩА, необходими за задоволяване нуждите на детските градини, общинските центрове на територията на община Ракитово и общинската администрация на община Ракитово. Съгласно изискванията на Възложителя, Изпълнителя следва да достави „донбаски въглища” на следните обекти в съответния тонаж, както следва: А). ОДЗ „Митко Палаузов” – гр. Ракитово - 16 (шестнадесет) тона; Б). ОДЗ „Малина Тодорова” – гр. Ракитово - 29 (двадесет и девет) тона; В). ЦДГ „Славейче” – гр. Костандово – 34 (тридесет и четири) тона; Г). Общинска администрация – Ракитово – 40 (четиредесет) тона; Д). ДЦДУ ”Св.Стилян” – 3 (три) тона. Въглищата следва да бъдат доставени и сортирани в специално за целта помещение, съгласно указания на Възложителя на територията на съответния обект. Избрания изпълнител следва да осигури и персонал, който да сортира съответното количество въглища на дадения обект. Доставката и сортирането следва да се извърши задължително през работно време в периода от 09:00 часа до 16:00 часа в срока заложен в документацията за участие. Изпълнение на поръчката извън посоченото време или в почивни дни е ЗАБРАНЕНО! Донбаските въглища да бъдат с долна работна калоричност не по-малко от 5 700 - ккал\кг. За Обособена позиция 2: 2. Изпълнителя е длъжен: 2.1. Да достави и сортира на определените от Възложителя места, ПЕЛЕТИ, необходими за задоволяване нуждите на детските градини и общински центрове на територията на община Ракитово. Съгласно изискванията на Възложителя, Изпълнителя следва да достави пелети на следните обекти в съответния тонаж, както следва: А). ОДЗ „Митко Палаузов” – гр. Ракитово - 17 (седемнадесет) тона; Б). ЦРСИХУ ”Св. Великомъченица Неделя” – 9 (два) тона; В)ЦНСТ град Ракитово - 6 (шест) тона; Г). ЦДГ „ 3-ти март” Дорково – 32 (тридесет и два) тона. Пелетите следва да бъдат доставени и сортирани в специално за целта помещение, съгласно указания на Възложителя на територията на съответния обект. Избрания изпълнител следва да осигури и персонал, който да сортира съответното количество пелети на дадения обект. Доставката и сортирането следва да се извърши задължително през работно време в периода от 09:00 часа до 16:00 часа в срока заложен в документацията за участие. Изпълнение на поръчката извън посоченото време или в почивни дни е ЗАБРАНЕНО! Пелетите да бъдат с калоричност -18MJ/kg; Плътност – 1,0-1,2-Kg/dm; Влажност – max10%. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ: При изпълнение на доставката изпълнителят на обществена поръчка е длъжен да предаде на представител на възложителя сертификат за калоричност на донбаските въглища и пелетите, както и да докаже произхода и качеството им. При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички законови изисквания свързани с доставката на подобен вид твърди горива - въглища и пелети.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65680 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Ракитово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил доставки на твърди горива – въглища (за обособена позиция 1) или пелети (за обособена позиция 2), които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва съответния участник. Дейностите по доставка на твърди горива – въглища или пелети да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се отнася за обединението като цяло. Доказва се със: Списък на доставките на твърди горива – въглища или пелети (попълва се образец №: 8), изпълнени от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателство за извършената доставка.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган - заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Мястото за изпълнение на поръчката е община Ракитово, област Пазарджик, Република България. Срокът за изпълнение на поръчката е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на сключване на договора за изпълнение на обособената позиция. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по- малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;Възложителят има право да покани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора за обществената поръчка;Участникът ще бъде отстранен от участие, ако след поканата и в определения в нея срок откаже да удължи срока на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност. Прогнозната стойност на настоящата поръчка е в размер на 65 680,00 лв. (шестдесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, съответно 78 816,00 лв. (седемдесет и осем хиляди осемстотин и шестнадесет лева) с ДДС, формирани както следва: Обособена позиция 1: За доставка на 1 (един) тон донбаски въглища, прогнозна стойност в размер на 360 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС, съответно 432.00 лв. (четиристотин тридесет и два лева) с ДДС или общо за 122 (стодвадесет и два) тона в размер на 43 920.00 лв. (четиредесет и три хиляди деветстотин и двадесет лева) без ДДС, съответно 52 704,00 лв. (педесет и две хиляди седемстотин и четири лева) с ДДС; Обособена позиция 2: За доставка на 1 (един) тон пелети, прогнозна стойност в размер на 340.00 лв. (триста и четиридесет лева) без ДДС, съответно 408.00 лв. (четиристотин и осем лева) с ДДС или общо за 64 (шестдесет и четири) тона в размер на 21 760.00 лв. (двадесети една хиляди седемснтотин и шестдесет лева) без ДДС, съответно 26 112.00 лв. (двадесет и шест хиляди сто и дванадесет лева) с ДДС; Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на настоящата поръчка, съответно на обособената позиция. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация, както и разходите на изпълнителя до франко складовете на обектите, включващи: транспортните разходи до съответните населени места, печалба на изпълнителя, акцизи и др. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност на съответната обособена позиция, ще бъде отстранен от участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако участник или член на обединение или техен управител, респективно член на управителния му органи, а в случай че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства, или представи нередовен/подправен/ документ или такъв с невярно съдържание, и това се установи от комисията по чл. 34 ЗОП в хода на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от по-нататъшно участие. 2. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка, участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 3. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник при наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП, а именно: 3.1. Ако е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 3.2. Ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 3.3. Ако е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 4. Възложителят ще отстрани от настоящата поръчка участник който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; 5.От датата на публикуване на Публичната покана в Регистъра на обществените поръчки (РОП), Възложителят - община Ракитово, публикува в профила на купувача документацията за участие и предоставя пълен достъп по електронен път до нея на интернет адрес: http://rakitovo.info/ раздел: „Обществени поръчки”: http://rakitovo.info/index.php/2012-07-27-14-08-02 На посоченият интернет адрес, Възложителят ще публикува и писмени разяснения и отговори на постъпили евентуални запитвания. Разясненията се публикуват в профила на купувача най-късно в следващия ден от деня на получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 3 (три) календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. 6.Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите; 7.Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер с обратна разписка на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57; 8.Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от Комисия на 07.10.2014г. от 10:00 часа на адрес: Област Пазарджик, община Ракитово – гр. Ракитово, п.к. 4640, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Заседателна стая;Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел, могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на офертите и съобщаването на ценовите предложения. Присъствието ще се осъществява при спазване на установен режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/01/2015