Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Карнобат, бул. "България" № 12, За: Маргарита Падарева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД – с. Огнен, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с. Искра, Домашен социален патронаж – гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства – с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – 2 бр., Комплекс за социални услуги в общността „Надежда”, Център за обществена подкрепа, гр. Карнобат, Център за социална рехабилитация и интеграция „Св. Анна”, гр. Карнобат, Общинско предприятие „БКРД”, гр. Карнобат, общинска администрация и детските заведения (ЦДГ и ОДЗ) на територията на община Карнобат”. Обособена позиция № 1: Месо и месни изделия. Предвижда се доставка на свинско, телешко, пилешко месо и изделията от тях. Обособена позиция № 2: Риба и рибни изделия. Предвижда се доставка на различни видове риба и рибни консерви. Обособена позиция № 3: Мляко и млечни продукти. Предвижда се доставка на прясно мляко, кисело и сухо мляко, сирене, кашкавал, масло, маргарин и други млечни продукти. Обособена позиция № 4: Различни хранителни продукти. Предвижда се доставка на варива, подправки, тестени изделия, хляб и закуски, захар и захарни изделия, други хранителни продукти. Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци. Предвижда се доставка на разнообразен асортимент на пресни плодове и зеленчуци. Обособена позиция № 6: Консерви, компоти и замразени продукти. Предвижда се доставка на разнообразен асортимент от консервирани плодове и зеленчуци и замразени зеленчуци. Обособена позиция № 7: Нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати. Предвижда се доставка на разнообразен асортимент стоки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 03311000, 15500000, 15800000, 15300000, 39831000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Перилни и почистващи препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете хранителни продукти от различните групи, които са предмет на доставката са подробно описани в приложената техническа спецификация към допълнителната информация. Заявките се подават при възникналата необходимост от доставка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за технически възможности към участниците Участниците следва да представят: а)списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; участникът следва да е изпълнявал доставки еднакви или сходни с предмета на обособената позиция, за която участва на стойност не по-малка от прогнозната стойност на поръчката; б) участникът да притежава санитарно разрешително за транспортното/-ите средство/а, с което/-ито ще се осъществяват доставките, удостоверяващо, че отговаря/т на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания - заверено/и копие/я. в) участникът да притежава удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните от РИОКОЗ и РВМС в случай, че участва за доставка на хранителни стоки и храни от животински произход. Срок за доставка – Доставките да се извършват периодично по предварителни заявки, изготвени от определени за това лица, в срок до 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката. Участниците следва да имат предвид, че доставките на хляб и пресни плодове и зеленчуци ще се извършват всеки ден. Точният срок за доставка трябва да се оферира от участника в Техническото му предложение и трябва да бъде в часове и цяло число. Срок за изпълнение на поръчката: до 24.03.2015 г. Възложителят може да прекрати едностранно договора с едноседмичено предизвестие преди посочения срок. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО х 4,0 + ТО х 6,0, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка 4,0 и 6,0 – коефициенти за тежест Финансова оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ФО = ФО 1 + ФО 2 ФО 1 – предложена от участника обща стойност по съответната обособена позиция, без включен ДДС. ФО 1 = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена цена по съответната обособена позиция без включен ДДС (участникът попълва техническата спецификация с единични цени без включен ДДС и общият сбор от единичните цени образува стойността, която ще се оценя). Цi е ценовото предложение на съответния участник по съответната обособена позиция без включен ДДС. ФО 2 – предложен процент отстъпка за артикули, непосочени в техническата спецификация. ФО 2 = (Цi / Цmax) х 100, където: Цmax е най-високият предложен процент отстъпка от участника за артикули, непосочени в техническата спецификация Цi е предложеният процент отстъпка от участника за артикули, непосочени в техническата спецификация Техническа оценка на офертата: броят получени точки по следната формула: ТО = ТО 1 + ТО 2 ТО 1 – срок за изпълнение на доставката – предложен от участника срок за изпълнение на доставката, след потвърждаване на заявка. Срокът за доставка трябва да бъде в часове и цяло число. ТО 1 = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за изпълнение на доставката. Тi е предложен от участника срок за изпълнение на доставката. ТО 2 - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена некачественна стока (не отговаряща на съответните изисквания, с изтекъл срок на годност, недобри вкусови качетсва и др.), констатирани с подписан между двете страни протокол.В този срок изпълнителят се задължава да подмени стоката. ТО 2 = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за подмяна на доставената стока. Тi е предложен от участника срок за подмяна на доставената стока. Участникът получил най-висока комплексна оценка по съответната обособена позиция ще бъде класиран на първо място. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/01/2015 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи могат да бъдат получени на следният интернет адрес: http://karnobat.acstre.com Офертата се представя в Център за административно-информационно обслужване и местни приходи (ЦАИОМП) при община Карнобат в срок до 12,00 часа на 19.01.2015 г., в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес. Адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка на хранителни и нехранителни стоки, перилни и дезинфекционни препарати по предварителни заявки за нуждите на ДВХД – с. Огнен, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – с. Искра, Домашен социален патронаж – гр. Карнобат, ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства – с. Искра, ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Искра, Млечна кухня, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания – 2 бр., Комплекс за социални услуги в общността „Надежда”, Център за обществена подкрепа, гр. Карнобат, Център за социална рехабилитация и интеграция „Св. Анна”, гр. Карнобат, Общинско предприятие „БКРД”, гр. Карнобат, общинска администрация и детските заведения (ЦДГ и ОДЗ) на територията на община Карнобат” Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата – по образец. 2. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по образец, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. 3.Санитарно разрешително за транспортното/-ите средство/а, с което/-ито ще се осъществяват доставките, удостоверяващо, че отговаря/т на ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания - заверено/и копие/я. 4.Удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните от РИОКОЗ и РВМС в случай, че участва за доставка на хранителни стоки и храни от животински произход. 5.Техническо предложение за изпълнение, с посочен срок за изпълнение на доставките, срок за подмяна, срок на валидност на офертата. 5.Ценово предложение. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 19.01.2015 г. от 15:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2015