BG-Исперих

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Исперих, ул. "Дунав" № 2, За: Айлин Шукриева - Началник отдел "АПООП", РБ 7400, Исперих, Тел.: 0882 553687, E-mail: op_isperih@abv.bg, Факс: 08431 4712

Място/места за контакт: Община Исперих

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.isperih.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.isperih.bg/obporachki/tekushti.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на ел. материали за нуждите на Община Исперих по две самостоятелно обособени позиции”: Позиция №1 – „Доставка на осветителни тела за улично осветление на територията на Община Исперих” Позиция №2– „Доставка на ел. материали за нуждите на Община Исперих”, съгласно техническо задание публикувана в интернет страницата на Община Исперих Прогнозна стойност за обособените позиции, както следва: По обособенa позиция №1 – 28 000 без ДДС; По обособена позиция №2 – 20 000 без ДДС;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31230000, 31214100, 31214180, 31214140, 31221300, 31221000, 31510000, 31512000, 31520000, 31521000, 31531000

Описание:

Части за уреди за разпределение или управление на електричество
Прекъсвачи
Плъзгащи превключватели
Прекъсвачи с регулиране на интензитета на светене
Релета с цокли
Електрически релета
Електрически лампи с нажежаема жичка
Халогенни лампи с нажежаема жичка, с волфрам
Лампи и осветителни уреди
Лампи
Осветителни крушки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка по предварителна заявка от Възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко склада на Община Исперих

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

7.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 7.2. Оферта – Образец № 1; 7.3. Предоставяне на участника сведения – Образец № 2 7.4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 7.5.Декларация по чл.47,ал.9 от ЗОП- Образец № 3 7.6. Декларация за приемане условията в проекта на договора -Образец № 4; 7.7. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП – Образец № 7; 7.8. Ценово предложение - Образец № 5а/ 5 б; 7.9. Техническо предложение – Образец №6 Всеки участник може да участва за всяка позиция поотделно. Всички документи представени от участника трябва да са на български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с надпис “Вярно с оригинала” от легитимен представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника, подписани и подпечатани. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП и на някое от условията на Възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена – 50 точки Срок на изпълнение на доставката в работни дни от получаване на заявката подадена от Възложителя – 50 точки Методика за оценяване на офертите Основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на представените от участника документи и материали. Само участниците, чиито оферти отговарят на предварително зададените изисквания на Възложителя се допускат до по-нататъшна оценка. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от показателите. Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. При еднаква комплексна оценка на двама или повече участника за изпълнител се избира участникът, по реда и начина определен по чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП. Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата: Ккомпл. = К1 + К2 Където: К1 – показател за предложената цена, К2 – показател за срок на изпълнение (определя се в работни дни) Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая. Оценка за предложена цена на обществената поръчка – К1 К1 = най-ниска предложена цена / предложена цена от участника x 50 Забележка: предложение с най-ниска цена за изпълнение на доставката получава брой точки – 50т. Оценка за срок на изпълнение на доставката – К2 К2 = минимално предложен срок / предложен срок от участника x 50 Забележка: предложение с най-кратък срок за изпълнение на доставката получава брой точки – 50. Крайната оценка е сбор от точките на двата показателя, описани по-горе. Участникът в процедурата, получил най-висока крайна оценка „Ккомпл”, се класира на първо място. Максималният брой точки в оценката на предложенията е 100. Всяка самостоятелно обособена позиция се оценява поотделно.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/01/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от сключване на договора. 2. Доставките да се извършват периодичо след предварителна писмена заявка от Възложителя. Транспорт – заявените количества следва да бъдат доставяни франко: склад на Община Исперих за сметка на изпълнителя. Предлаганите материали трябва да отговарят напълно на посочените по долу техническо задание по обособените позиции. Посочените от Възложителят количества са за единична мярка, като Възложителят запазва правото си да заявява количества в зависимост от възникнала необходимост от доставка. 3.Финансиране на ОП : Позиция № 1 – от Местен бюджет (собствени средства) Позиция № 2 – от Местен бюджет (собствени средства) Плащането се извършва след представяне на надлежно оформен платежен документ отговарящ на закона за счетоводството. Важно: Всеки кандидат може да участва за една или повече позиции 4. Офертата следва да се представи в ЦИУ на Община Исперих, с адрес: гр. Исперих, ул. “Васил Левски” № 70. Офертите, заедно с всички документи, да се представят в запечатан, непрозрачен плик, върху който се отбелязва пълното наименование и адрес на участника, телефон и факс за контакт и надпис: Оферта за участие в публична покана с предмет: “Доставка ел. материали за нуждите на Община Исперих по две самостоятелно обособени позиции”, като се изписва наименованието на позицията, за която участва. Оферта постъпила в незапечатан плик, плик с нарушена цялост, представени или получени по пощата след изтичане на посочения срок няма да бъдат разглеждани. 5. Срокът на валидност на офертата не може да е по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. Документацията за участие може да бъде изтеглена от интернет страницата на Община Исперих, секция Профил на купувача. Участникът, определен за изпълнител, се уведомява и поканва писмено от възложителя да сключи договор. Дата на отваряне на офертите - 14.01.2015 г. от 08.30 часа в заседателната зала на Община Исперих, "ул. Дунав" № 2, ет.1 при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/01/2015