Версия за печат

BG-

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БАНИТЕ, УЛ. "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" №3, За: ФЕРАД ЕМИН И/ИЛИ АТАНАС ПАШОВ, Тел.: 03025 2220, E-mail: OBBANITE@ABV.BG, Факс: 03025 2271

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.banite.egov.bg/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLby9PS09LYwN_c0M3A0ejMJMQC68wQ8NAI_1wkA68KgqysxUBzth4SQ!!/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възстановяване на подпорна стена и банкети на път Баните - Вишнево.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16024 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Баните - с. Вишнево, община Баните

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят: - Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на заявлението или офертата за участие. -Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойност, дата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изискания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт или копие на документи удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. -Декларация, съдържаща Данни за собствените или наетите технически лица, които участникът ще използва за извършване на строителството. Участниците да имат на разположение минимален състав на техническите лица, които участникът ще използва за извършване на строителството, както следва: а) ръководен екип. Технически ръководител – 1 бр. Отговорник по контрола на качеството – 1 бр. Длъжностно лице по ЗБУТ – 1 бр. б) технически екип Строителни работници – 5 бр. Водачи на пътностроителни машини – 1 бр. - Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалниуя опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, вкл. на лицата , които отговарят за извършване на строителството. - Техническият ръководител да има образование - строителен инженер или средно техническо образование - строителен техник, с минимум 3 /три/ години трудов и/или служебен и/или осигурителен стаж по специалността. - Отговорникът по контрола на качеството – да притежава съответното удостоверение или еквивалент. - Длъжностното лице ЗБУТ – да притежава съответното удостоверение или еквивалент -Участниците представя декларация за оборудването, с което разполага. - Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, за съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти - ISO 9001-2000/2008г; EN ISO 14001:2004 или други еквивалентни документи. - Гаранция за участие в размер на 1% от прогнозната стойност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател Коефициент на тежест Техническо предложение 50 т. Финансово предложение 50 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/01/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/12/2014