Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Митници", ул. "Г. С. Раковски" № 47, За: Маноела Кръстанова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594476, E-mail: manoela.krastanova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки и капиталови разходи"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/359.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услуги по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка, възлагана от Агенция „Митници” е: „Удостоверяване на електронен подпис/издаване, подновяване и доставка на удостоверения за електронен подпис“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79132100

Описание:

Удостоверяване на електронен подпис


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Очаквания брой удостоверения за периода на действие на договора са, както следва: • брой издадени удостоверения за КЕП – 500; • брой подновени удостоверения за КЕП – 500; • брой издадени удостоверения за ЕП за служебни цели – 3 100; • брой подновени удостоверения за ЕП за служебни цели – 4 000; • брой издадени удостоверения за идентифициране на сървърите/ удостоверение за сървърен ЕП – 15; • брой подновени удостоверения за идентифициране на сървърите/ удостоверение за сървърен ЕП – 20. Посоченият брой от трите вида удостоверения е прогнозен. Посоченият брой удостоверения не ограничава Възложителя от заявяване на повече или по-малко удостоверения от посочените, за периода на действие на договора и в рамките на максимално допустимата стойност на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Агенция „Митници” е: „Удостоверяване на електронен подпис/издаване, подновяване и доставка на удостоверения за електронен подпис“ При изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва: • да спазва Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите и другите подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗЕДЕП; • да предостави възможност подаването на искания за издаване/подновяване на удостоверения за електронен подпис да се извършва и по електронен път; • да предостави възможност подновяването на удостоверения за електронен подпис да се извършва и по електронен път от Възложителя или упълномощено/и лице/а от структурите на Агенция „Митници”; • да осигури възможност издаването, подновяването и получаването на удостоверенията за електронен подпис да може да се извършва в офиси на Участника, намиращи се в областните центрове. Издадените/ подновени подписи да могат да бъдат получавани от упълномощеното от Възложителя лице/а, както и лично от автора на удостоверението за електронен подпис; • да осигури смарт-карти на удостоверенията за електронен подпис, драйвери и софтуер; • да осигури възможност смарт-картите на удостоверенията, драйверите и софтуерът, да са съвместими по отношение на операционни системи и четящи устройства: - операционни системи: Windows 2000/XP32/XP64/Vista32/ Vista64/Windows7 32/64/Windows 8 32/64; - четящи устройства тип Smart Card Reader ACR38; • да осигури възможност смарт-картите да са неперсонализирани, като върху тях е отпечатан уникален номер на картата. Размер на картите- FULL SIZE; • да осигури доставяните удостоверения за електронен подпис да осигуряват подписване, криптиране и декриптиране на e-mail, при използване на клиент Lotus Domino 8.5 и по-висока версия; • да осигури възможност за автентикация в директорийна услуга с удостоверенията за вътрешноведомствени нужди, като в компонентата Enhanced key usage да се съдържа Smart Card Logon; • да съгласува темплейта на удостоверенията за вътрешноведомствени нужди с АМ; • да предостави локални средства за управление на смарт-карта - управление на PIN-ове на две нива User, Administrator и разблокиране с помощта на PIN код на ниво Administrator; • да предоставя на Възложителя ежемесечно по електронен път актуален регистър на издадените, подновени и/или прекратени електронни подписи на Агенция „Митници” в електронен вид; • да изготви приемо-предавателни протоколи, които да бъдат подписани от двете страни при предаване на издадените и/или подновени подписи; • да изготви и предаде на Възложителя в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, в който са издадени/подновени удостоверенията, заявени от Възложителя, обобщен приемо-предавателен протокол, съдържащ информацията от всички подписани двустранни приемо-предавателни протоколи за месеца. Протоколът следва да бъде подписан от двете страни; • да гарантира издадените удостоверения за електронен подпис за срока им на валидност;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява като сбор от индивидуалните оценки по отделните показатели, определени в съответствие с разпоредбата на чл. 28а от ЗОП, съобразно следната формула: К=К1+К2+К3+К4+К5+К6, където: К1 - Предлагана цена за издаване на 1 бр. удостоверение за ЕП. Оценката по показател „К1 - Предлагана цена за издаване на 1 бр. удостоверение за ЕП“ се изчислява по следната формула: К1 = (К1min/ К1i) х 64, където: К1min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена за издаване на 1 бр. удостоверение за ЕП; К1i - цена за издаване на 1 бр. удостоверение за ЕП, съдържаща се в оценяваната оферта; 64 – максималният брой точки по този показател. К2 - Предлагана цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за ЕП. Оценката по показател „К2 - Предлагана цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за ЕП“ се изчислява по следната формула: К2 = (К2min/ К2i) х 18, където: К2min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за ЕП; К2i - цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за ЕП, съдържаща се в оценяваната оферта; 18 – максималният брой точки по този показател. К3 - Предлагана цена за издаване на 1 бр. удостоверение за КЕП. Оценката по показател „К3 - Предлагана цена за издаване на 1 бр. удостоверение за КЕП“ се изчислява по следната формула: К3 = (К3min/ К3i) х 12, където: К3min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена за издаване на 1 бр. удостоверение за КЕП; К3i - цена за издаване на 1 бр. удостоверение за КЕП, съдържаща се в оценяваната оферта; 12 – максималният брой точки по този показател. К4 - Предлагана цена за подновяване 1 бр. удостоверение за КЕП. Оценката по показател „К4 - Предлагана цена за подновяване 1 бр. удостоверение за КЕП“ се изчислява по следната формула: К4 = (К4min/ К4i) х 4, където: К4min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена за подновяване 1 бр. удостоверение за КЕП; К4i - цена за подновяване 1 бр. удостоверение за КЕП, съдържаща се в оценяваната оферта; 4 – максималният брой точки по този показател. К5 - Предлагана цена за издаване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър. Оценката по показател „К5 - Предлагана цена за издаване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър“ се изчислява по следната формула: К5 = (К5min/ К5i) х 1, където: К5min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена за издаване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър; К5i - цена за издаване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър, съдържаща се в оценяваната оферта; 1 – максималният брой точки по този показател. К6 - Предлагана цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър. Оценката по показател „К6 - Предлагана цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър“ се изчислява по следната формула: К6 = (К6min/ К6i) х 1, където: К6min - най-ниска предложена измежду всички оферти цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър; К6i - цена за подновяване на 1 бр. удостоверение за идентифициране на сървър, съдържаща се в оценяваната оферта; 1 – максималният брой точки по този показател. Класиране на офертите Извършва се по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. Възложителят сключва договор с Участника, класиран от комисията на първо място. Процедура при еднакви предложения: 1. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за издаване на 1 бр. удостоверение за ЕП. 2. При условие, че и цените за издаване на 1 бр. удостоверение за ЕП са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/01/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост от Участника: лично, чрез упълномощен от него представител, по пощата с препоръчано писмо с известие за доставяне или чрез куриерска служба. Офертата се представя в отдел „Канцелария и административно обслужване” на Агенция „Митници”, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа, до изтичане на срока, посочен в поле „Срок за получаване на офертите” от Публичната покана. Върху плика с офертата Участникът записва: „До Агенция „Митници”, гр. София, п. к. 1202, ул. „Г. С. Раковски” № 47 Оферта за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на глава осма „а” от ЗОП чрез публикуване на покана в Портала на обществените поръчки с предмет: „Удостоверяване на електронен подпис/издаване, подновяване и доставка на удостоверения за електронен подпис“. от _________________________________________________ име на Участника гр. _________________________________________________ адрес за кореспонденция _________________________________________________ лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес” Офертата се подава на български език. Пликът с офертата трябва да съдържа: а) Предложение за участие в обществена поръчка, съдържащо данни за лицето, което прави предложението и срок на валидност на офертата – Образец № 1; б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец № 2; в) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 3; г) Заверено от Участника копие на Удостоверение за регистрация на Участника, издадено по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) като доставчик на удостоверителни услуги, а за Участниците, установени в друга държава – членка на Европейския съюз - еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон; д) Списък, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертите - (Образец № 4); е) Удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган към най-малко една от услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, посочени в списъка – Образец № 4 или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата; ж) Списък, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП на лицата, отговарящи за изпълнение на поръчката - Образец № 5; з) Списък на офисите, с които Участникът ще разполага на територията на страната – Образец № 6; и) заверено копие на документ за собственост– когато е приложимо; к) заверено копие на договор за наем, придружено от декларация (свободен текст) на наемодателя, че е съгласен Участникът да участва с офиса в настоящата обществена поръчка и че ще го/ги предостави за срока за изпълнение на договора, документ за собствено на наемодателя– когато е приложимо; л) заверено копие на предварителен договор; м) заверено копие на договор за лизинг – когато е приложимо; н) декларация за съгласие като подизпълнител – Образец № 7 (когато е приложимо); о) Техническо предложение – Образец № 8; п) Ценово предложение – Образец № 9. Отварянето на офертите ще се проведе на 06.01.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Агенция „Митници” – гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, ет. 10

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/12/2014