Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военномедицинска академия, ул. " Св. Георги Софийски" №3, За: Анна Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9225963, E-mail: anna.kuncheva@vma.bg, Факс: 02 9523311

Място/места за контакт: ВМА - Централна лаборатория " Информационно осигуряване и техническа поддръжка"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката включва: еднократен ремонт на два броя флуидни легла Redactron FLUIDOS. Ремонта включва всички дейности, свързани с подмяната на компонентите, подробно описани в техническа спецификация - Приложение №1 от документацията за участие, както и извозването на старите компоненти, настройки, калибровки, труд, и дейностите, необходими за осигуряване на пълна функционалност и пускане в работен режим на двата броя флуидни легла. За изпълнението на изброените по-горе дейности Изпълнителя представя протокол за пускане в работен режим. Срок на изпълнение на поръчката: до два месеца, считано от авансовото плащане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са подробно описани в техническа спецификация - Приложение № 1, публикувана на официалния сайт на Възложителя: www.vma.bg.Прогнозната стойност за изпълнението на предмета на поръчката е в размер до 29 166.67 (двадесет и девет хиляди сто шестдесет и шест и 0.67) лева без 20% ДДС. Цената за изпълнение на поръчката не може да надвишава посочената прогнозна стойност. Ако участник е предложил по-висока цена за изпълнение предмета на поръчката от посочената прогнозна стойност, офертата на участника се отстранява.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29167 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Военномедицинска академия - гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да притежават технически възможности за изпълнението на поръчката. Поръчката трябва да се осъществява така, че да гарантира безупречно качество и срочното й изпълнение. Изпълнителят трябва да извърши еднократен ремонт на два броя флуидни легла, описани в техническата спецификация - Приложение №1 от документацията за участие. Ремонта ще се извършва по местонахождението на оборудването при Възложителя. При извършване на ремонта, Изпълнителят трябва да се съобрази с препоръките на производителя за правилната експлоатация на оборудването. След провеждане на необходимите ремонтни дейности Изпълнителят се задължава да издаде протокол. Участникът следва да отговаря на следните минимални изисквания: Участникът трябва да притежава валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден на името на участника и валиден към момента на подаване на офертата; Участникът трябва да разполага с най-малко 1 (един) специалист на (трудов/граждански) договор. Участникът да е оторизиран от производителя да извършва сервизно обслужване на оборудването, предмет на настоящата поръчка. Оферта в отговор на настоящата покана може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя. Не се предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; е обявен в несъстоятелност; е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; Участникът, както и лицата по чл. 47, ал.4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а ДР на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Участникът който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/01/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е публикуванa на интернет-страницата на АОП и на интернет адрес www.vma.bg, раздел "Обществени поръчки". Срокът на валидност на офертите е минимум 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Оферти се подават лично от участника или упълномощено от него лице или по пощата с обратна разписка/ куриерска служба на адрес: гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски" №3., Деловодство, като всички разходи, свързани с подаването на оферта са за сметка на участника. Офертите ще бъдат разгледани на 14.01.2015г. от 11:00 часа в Административна сграда на ВМА-МБАЛ-София, Зала № 10, ет.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците, подали оферта или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. След отваряне на офертите, назначената комисия за получаване, оценка и класиране на офертите ще обяви ценовите предложения.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2015