Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. " Александър Стамболийски" №1, За: Деан Русев- ст. експерт в Дирекция ФСДУС; Ивилина Иванова- мл. експерт в Звено " ОП", Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40216; 0608 40234, E-mail: ob_porachki@POPOVO.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: стая-211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg/bg/uslugi/obiavi/profilkupuvach/128-publichnipokani/2029-reklama-velikden.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Общата цел на проекта е осигуряване на възможност, чрез съвременни форми и начини за последователно и целенасочено развитие на културното селско наследство на територията на община Попово, базирано на опазването и популяризирането на културно-историческото наследство, устойчиво развитие и партньорство между държавните и общинските институции, неправителствените организации, частния сектор и обществото.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22000000, 79900000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти
Разнообразни бизнес услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6160 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Попово, община Попово, област Търговище, Североизточен район, Република България

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейността има за цел да популяризира материалното и нематериалното културно наследство сред обществеността посредством информационни дейности. В дейността се предвижда монтиране на винилна мрежа (100 м2) на сграда в централната градска част, изобразяваща снимки с най-важните културно-исторически обекти и събития – крепостта „Ковачевско кале“, тракийската гробница в с. Гагово, капански архитектурно-етнографски комплекс в с. Садина, Национален фестивал на операторското майсторство „Златното око” и др. Дейността предвижда организиране на спортна проява – състезание по спортно ориентиране за купа „Великден – 2015“ Предвижда се: Изработка на карта на района, обхващаща централна градска част и градски парк Попово мащаб 1:5000, хоризонтали през 2.5 м, шест цветна по изисквания на международната федерация по ориентиране; Изработка на 800 маршрутни карти – формат А4, в найлонови пликове; Компаси – 20 бр.; Перфоратори – 20 бр.; Награден фонд – рекламни тениски за 100 бр. участници; Кетъринг – вода и сандвичи за 800 бр. участници;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/01/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОБЩИНА ПОПОВО Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР/И НОМЕР/А: 42/3/3230910/30.06.2014 год. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепени от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) Всички изисквания към изпълнение на поръчката и към участника, както и техническата спецификация, проект на договор и образците на документите са включени в документацията за участие. Документацията и образците към нея може да бъде открита на сайта на община Попово: www.popovo.bg. В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образеца от документацията за участие. Същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка до крайния срок за получаване на офертите. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите се подават в сградата на Община Попово, етаж 1, ЦАУИ, работно място №1 и №2. Прогнозната стойност посочена по-горе се явява максимална стойност на поръчката. Отварянето на офертите ще бъде публично на 09.01.2015г.от 10:30ч. в сградата на община Попово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/01/2015